Bērna un aizgādībā esošās personas mantisko interešu aizsardzība (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses, lemj par:
• Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piederošo mantojumu.
• Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses, lemj par šādiem pakalpojumiem:
• Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piederošo mantojumu.
• Par bērnam/rīcībnespējīgai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
• Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas, ja tās vērtība nepārsniedz 14228,72 EUR atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām tiesībām.
• Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgai personai.
• Bērnam/rīcībnespējīgai personai piederošā nekustamā īpašuma, ja tā vērtība pārsniedz 14228,72 EUR atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas lietu tiesībām lietderīgumu.
• Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus. Ieceļ aizbildi tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Par bērnam/rīcībnespējīgai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
• Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas, ja tās vērtība nepārsniedz 14228,72 EUR atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām tiesībām.
• Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgai personai.
• Bērnam/rīcībnespējīgai personai piederošā nekustamā īpašuma, ja tā vērtība pārsniedz 14228,72 EUR atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas lietu tiesībām lietderīgumu.
• Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības,...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
30 dienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Personai, jāgriežas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā.
Nepieciešamie dokumenti:
• Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).
• Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu - oriģināls.
• Lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu (aizbildnim) / Tiesas nolēmums par aizgādnības nodibināšanu, lēmums par aizgādņa iecelšanu (aizgādnim) (uzrāda norakstu vai noraksta apliecinātu kopiju).
• Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrāda oriģinālu).
• Atkarībā no izskatāmā jautājuma, par ko informāciju sniedz konsultants vai Mantisko un aizgādnības lietu nodaļas darbinieks, nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) - miršanas apliecība, mantojuma inventāra saraksts, mantojuma apliecība, īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu, izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, nekustamā īpašuma novērtējums, kredītiestādes izziņa u.c.
• Citi dokumenti, kas nepieciešami, atkarībā no izskatāmā jautājuma (darījuma līguma projekts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Balvu novada Bāriņtiesa
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522973, 64522978
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Bāriņtiesas kontakti ārkārtas situācijās visu diennakti - 28301540, 26618771
Darba laiki
Pasts Balvu novada Bāriņtiesas pasts
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522973; 64522978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbildes saņemšana
Pēc dokumentu izskatīšanas bāriņtiesa lemj par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus