Tiesu eksperta sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Tiesu ekspertu padome
Īss apraksts:
Tiesu ekspertam sertifikāts ir nepieciešams, lai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā varētu veikt tiesu ekspertīzes.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesu eksperta kandidāts, kurš atbilst Tiesu eksperta likuma 6.panta prasībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tiesu ekspertu padome ne retāk kā reizi gadā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina tiesu eksperta kvalifikācijas eksāmenu, kā arī ievieto attiecīgu informāciju Tiesu administrācijas tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda pieteikuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 dienām no sludinājuma publicēšanas dienas.
1.Tiesu ekspertu kandidātam jāiesniedz Tiesu ekspertu padomē klātienē vai jānosūta pa pastu pieteikums tiesu eksperta kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, kuram pievieno: 1.1 kandidāta izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; 1.2 dzīves gaitas aprakstu; 1.3 individuālā apmācības plāna kopiju un apliecinājumu par apmācību pabeigšanu vai profesionālās kvali­fikācijas sertifikāta kopiju profesijās, kurās normatīvie akti paredz profesionālās sagatavotības apliecināšanu; 1.4 dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā); 1.5 apmācību programmā noteiktos atzinumus; 1.6 apmācības laikā sagatavoto kvalifikācijas darbu par tēmu izvēlētajā tiesu eksperta specialitātē. Pieteikumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aplieci­nātas dokumentu kopijas vai jāuzrāda šo dokumentu oriģinālus.
2. piecu dienu laikā jāveic maksājums par tiesu eksperta kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Maksa notiek uz priekšapmaksas rēķina pamata, veicot samaksu uz rēķinā norādīto Tiesu administrācijas konta numuru.
Sertifikācijas maksa vienlaikus ne vairāk kā divās tiesu eksperta specialitātēs ir 85 euro.
Sertifikācijas maksas gadījumi (atlaide 50 %)ir noteikti Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas noteikumu 3.punktā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tiesu ekspertu padome
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Tiesu ekspertu padome
Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiesu ekspertu padome 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu.
Nākamajā darbdienā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanu, padome publicē Tiesu administrācijas tīmekļvietnē informāciju par tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanu. Padome piecu darbdienu laikā pēc attiecīgas informācijas publicēšanas sagatavo tiesu eksperta sertifikātu, kuru saņem personīgi ierodoties Tiesu ekspertu padomē.
Tiesu ekspertu reģistrā atrodama informācija par Latvijā sertificētiem tiesu ekspertiem, kā arī nodrošināta iespēja atrast informāciju par Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tiesu ekspertu padome
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki