Notariālo darbību veikšana

Mārupes novada Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus...

Aizgādnības statusa iegūšana

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Iesnieguma izskatīšana par ES dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, citas valsts advokāta (saskaņā ar LR Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem) profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pastāvīgai darbībai Latvijas Republikā, ja advokāts vismaz trīs gadus nepārtraukti nav darbojies ar mītnes valsts profesijas nosaukumu Latvijas Republikā

1. Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata ārvalsts advokāta iesniegumu par profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmena kārtošanu, pārbauda iesniedzēja un...

Bērna mantisko interešu aizstāvība

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu. • Bērna mantas pārdošana. • Bērna mantojuma sadalīšana. • Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināša...

Tiesu eksperta sertifikācija

Tiesu ekspertu padome piešķir tiesu eksperta kandidātam tiesu eksperta kvalifikāciju un izsniedz tiesu eksperta sertifikātu pēc sertifikācijai iesniegto dokumentu i...