Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana detektīvdarbības veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Detektīvdarbība ir Detektīvdarbības likumā noteiktajā kārtībā licencēto individuālo komersantu, personālsabiedrību un kapitālsabiedrību (turpmāk — detektīvsabiedrība) un sertificēto fizisko personu (turpmāk — detektīvs) pakalpojumi, kuri, pamatojoties uz līgumu, fiziskajai vai juridiskajai personai tiek sniegti, lai aizsargātu tās tiesības un likumīgās intereses.

Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt šādus detektīvdarbības pakalpojumus:
1) vākt ziņas civillietās un krimināllietās;
2) meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;
3) noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;
4) sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos;
5) noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;
6) vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju;
7) pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas;
8) meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu.

Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt arī citus pakalpojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu un kalpo šā panta pirmajā daļā noteikto mērķu sasniegšanai.

Detektīvdarbību var uzsākt:
1) detektīvsabiedrība — pēc speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai (turpmāk— licence) saņemšanas;
2) detektīvs — pēc sertifikāta detektīvdarbības veikšanai (turpmāk — sertifikāts) saņemšanas.
Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.
Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.633 „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi” nosaka licences un sertifikāta izsniegšanas, sertifikāta darbības laika pagarināšanas, licences un sertifikāta anulēšanas kārtību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskā persona (komercsabiedrība, individuālais komersants)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 30 dienas. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai nepieciešama ziņu pārbaude, lai objektīvi pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, iesnieguma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saņemt licenci un veikt detektīvdarbību ir tiesīgs individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā vadītājs ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis un uz kuru neattiecas Detektīvdarbības likumā minētie ierobežojumi.
Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbības veikšanai, iesniedz iesniegumu Valsts policijas licencēšanas komisijai. Iesniegumu var iesniegt:
a) personīgi Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, 109.kab., pirmdienās un trešdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, talr. 67208201, 67208224);
b) pa pastu Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojam (Čiekurkalna 1. līnija 1, k – 4, Rīga, LV – 1026);
c) elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā (kanc@vp.gov.lv);
d) ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta skenēta formā (kanc@vp.gov.lv).

Lai saņemtu licenci, individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai:
1.iesniegumu;
2. psihiatra un narkologa atzinumu par personālsabiedrības, kapitālsabiedrības vadītāja vai individuālā komersanta veselības stāvokli;
Pirms iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā par licences izsniegšanu noteikto valsts nodevu 284.57 euro (elektroniskā formā – 256.11 euro).

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208229, 67208201
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) un informē par pieņemto lēmumu komersantu.
Licenci var saņemt papīra formā (ierodoties Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, 109.kab., pirmdienās un trešdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, talr. 67208201, 67208224) vai elektroniska dokumenta formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus