Ieroču atļauju izsniegšana fiziskām personām
Izvēlētā organizācija: LR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA
Īss apraksts:
Ieroču atļauju izsniegšana fiziskām personām - ieroča iegādāšanās atļauja, ieroča glabāšanas atļauja, ieroča nēsāšanas atļauja.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Procesa apraksts
Lai varētu iegādāties medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ir nepieciešams saņemt ieroča iegādāšanās atļauju.
Fiziskā persona iesniedz iesniegumu Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un tā munīcijas glabāšana (turpmāk – Valsts policijas struktūrvienība).
Valsts policijas reģionālo struktūrvienību kontaktinformācija un pieņemšanas laiki ir atrodami www.vp.gov.lv  (Pakalpojumi – Licences, sertifikāti, atļaujas – Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki).
http://www.vp.gov.lv/?id=724&said=431&topid=0
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ieroču atļauju iesniegumu iesniegšana Valsts policijas reģionu pārvaldēs
Adrese: Gaujas iela 15, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesniegums
Iesniegumā ir jānorāda:
1. vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2. kontaktinformāciju – deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);
3. tā ieroča kategoriju un lietojuma veidu, kādu paredzēts iegādāties. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu;
4. šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus (pamatojumu ieroča iegādei, glabāšanai, nēsāšanai);
5. ieroču atļaujas veidu, kādu vēlas saņemt (ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauju);
6. paredzamo ieroča un munīcijas glabāšanas vietu (adresi);
7. ieroču eksāmena apliecības numuru un izsniegšanas datumu (tikai pašaizsardzības vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādei, kā arī medību šaujamieroča iegādei personai, kurai iepriekš ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem vai kurai bija ierobežotas (atņemtas uz laiku) ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas tiesības);
8. Valsts meža dienesta izsniegtās mednieka apliecības numuru un izsniegšanas datumu (tikai B, C vai D kategorijas medību šaujamieroča iegādei);
9. Valsts meža dienesta izziņas par mednieku eksaminācijas komisijā nokārtotu praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci numuru un izsniegšanas datumu (tikai B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieroča iegādei);
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pievienojamie dokumenti
Iesniegumam ir jāpievieno šādi dokumenti:
1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;
2. ārstniecības iestādē izietu veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras vēlas glabāt vai nēsāt šaujamieročus;
3. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;
4. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz trīs gadus ir reģistrētas sporta organizācijas biedrs un viņai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā (B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei);
5. sporta federācijas vai tās kolektīvā biedra (turpmāk – sporta organizācija) izziņu, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu (B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra sporta šaujamieroča iegādei);
6. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (šaujamieroča, tā maināmā stobra un munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča saņemšanai mantojumā).
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1011 262.punktu un 10.8. apakšpunktā paredzēto, personai, iesniedzot iesniegumu, ir jānomaksā arī noteiktā valsts nodeva par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu, kā arī par ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas izsniegšanu, ja vien persona nav atbrīvojama no noteiktās valsts nodevas saskaņā ar 261.punktu.
Valsts nodevas likmes fiziskajām personām ir paredzētas MK noteikumu Nr.1011 259.punktā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Rekvizīti valsts nodevas samaksai par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu
Rekvizīti valsts nodevas samaksai par visu veidu ieroču atļauju izsniegšanu:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
saņēmēja iestāde: Latvijas Banka BIC kods
TRELLV22
Saņēmēja konts: LV46TREL1060140913100
Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 09131
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Iesnieguma izskatīšanas kārtība
Iesnieguma izskatīšanas kārtība.
Valsts policijas struktūrvienība iesniegumu izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;
2. izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus;
3. pārbauda, vai iesniegumā norādītā adrese, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana, ir personas deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese vai nekustamais īpašums (kopīpašums);
4. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus iesniegumā norādītajā paredzētajā ieroča un munīcijas glabāšanas vietā (adresē);
5. pārbauda, vai persona ir izpildījusi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktās prasības un atkarībā no ieroča kategorijas un lietojuma veida nokārtojusi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (turpmāk – ieroču eksāmens), saņēmusi mednieka apliecību, nokārtojusi mednieku eksaminācijas komisijā praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci, kā arī ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras vēlas glabāt vai nēsāt ieročus;
6. pārbauda fiziskās personas atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām;
7. pārbauda, vai ārvalstnieks, bezvalstnieks vai bēglis ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās Latvijas Republikā atļauju;
8. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.
(Skat. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1011 10. punktu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Informācija par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifik. pārbaud.
Informācija par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījumu.  
Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību, tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu un maksu par kvalifikācijas pārbaudījumu nosaka Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumi Nr.80 „Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību”.
Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (ieroču eksāmens) notiek vienu reizi nedēļā Rīgā, Klijānu ielā 4, trešdienās  plkst.14.00.
Lai varētu kārtot ieroču eksāmenu, personai iepriekš ir jāpiesakās pa tālruņa numuru 67208303 vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: as@vp.gov.lv. http://www.vp.gov.lv/?id=411&said=431&topid=0
Maksājumi: Skatīt maksājumus
7. solis / Informācija par mednieka apliecību
Informācija par mednieka apliecību.
Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā (skat. Medību likumu un Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumus Nr.567 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”).
Pirms medību šaujamieroča iegādāšanās persona saņem mednieka apliecību. Pirms vītņstobra medību šaujamieroča iegādāšanās persona nokārto arī praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci (izņemot personas, kurām šāds šaujamierocis ir bijis reģistrēts pēdējo piecu gadu laikā). (skat. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta trešo daļu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
8. solis / informācija par ieroča iegādāšanās atļauju
Ieroča iegādāšanās atļauja ir derīga trīs mēnešus no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu. Atļauja dod tiesības: iegādāties tajā norādītos šaujamieročus, to maināmos stobrus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju Latvijā no komersantiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) ieroču izgatavošanai vai tirdzniecībai, vai, saņemot atļauju ieroča ievešanai Latvijā,- no ārvalstu ieroču izgatavotājiem un tirdzniecības komersantiem saskaņā ar attiecīgo valstu likumiem. (Skat. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 12.pantu).
Pēc iesnieguma izskatīšanas  Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju vai, konstatējot fiziskās personas neatbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām, atļauju izsniegšanas aizliegumus vai ieroča iegādei noteikto prasību neizpildi, atsaka izsniegt šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
9. solis / Informācija par ieroča glabāšanas atļauju
Ieroča glabāšanas atļauja.
Ieroča glabāšanas atļauja dod tiesības ieroča īpašniekam noteiktajā kārtībā glabāt atļaujā norādīto šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci atļaujā norādītajā adresē – fiziskai personai savā deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē un nekustamajā īpašumā, arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā). (Skat. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 13.pantu).
Ieroča glabāšanas atļauju izsniedz uz nenoteiktu laiku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
10. solis / Informācija par ieroča nēsāšanas atļauju
Ieroča nēsāšanas atļauja.
Ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz fiziskajām personām B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroču nēsāšanai.
Ieroča nēsāšanas atļauja dod fiziskai personai tiesības noteiktajā kārtībā glabāt šaujamieroci atļaujā norādītajā ieroča īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē un nekustamajā īpašumā, arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā), pārvadāt vai pārsūtīt  ieroci, iegādāties un glabāt tā munīciju, nēsāt un izmantot ieroci atbilstoši tā lietojuma veidam, kā arī izmantot un pielietot ieroci šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (Skat. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 14.pantu).
Ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz uz 10 gadiem.
Ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju atbilstoši lēmumam izsniedz attiecīgā Valsts policijas struktūrvienība pēc šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
11. solis / Informācija par šaujamieroču, to munīcijas un sastāvdaļu glabāšanu
Šaujamieroču, to munīcijas un sastāvdaļu, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšana.
1. Šaujamieroci, tā maināmo stobru, lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kā arī patronas un ieroču un patronu sastāvdaļas ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā norādītajā adresē glabā slēgtā metāla seifā, metāla skapī (metāla kastē) vai cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzētā rūpnieciski ražotā seifā, nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošu personu rokās.
2. Metāla seifa vai metāla skapja (metāla kastes) sienu biezums nav mazāks par 2,5 mm. Cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzētais rūpnieciski ražotais seifs pēc izturības ir ekvivalents šādam metāla seifam vai metāla skapim (metāla kastei). Seifs vai metāla skapis (metāla kaste) aizslēdzama ar slēdzeni, kuras atslēga ir pieejama tikai šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašniekam. Seifu vai metāla skapi (metāla kasti), kas ir mazāks par 1500 x 400 x 300 mm, stiprina, savienojot ar grīdu vai sienu. (Skat. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1001 „Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi” 30., 31. punktus).
Maksājumi: Skatīt maksājumus