Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana spridzināšanas darbu veikšanai, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai
Speciālās atļaujas (licences) izsniedz individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, ja uz attiecīgo individuālo komersantu vai personām, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un komersanta darbiniekiem, kas tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, uzskaiti, realizēšanu vai spridzināšanas darbu veikšanu, neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma minētie ierobežojumi
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja nepieciešama iesnieguma un tam pievienoto dokumentu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par licences izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. dokumenta kopija, kas apliecina, ka komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt vai izgatavot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, ja ziņas par nekustamo īpašumu nav ierakstītas zemesgrāmatā;
3. apsardzes līguma kopija, kas apliecina, ka sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktava (turpmāk – noliktava) un ražotne ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar centrālo apsardzes pulti;
4. noliktavas un ražotnes atrašanās vietas plāns mērogā 1:1000 vai 1:2000. Plānā atzīmē noliktavas atrašanās vietu un bīstamības zonas rādiusā esošās celtnes un galvenos autoceļus;
5. noliktavas telpu plāns mērogā 1:50 vai 1:100. Plānā norāda glabāšanai paredzēto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu maksimāli pieļaujamo daudzumu, kā arī noliktavas adresi un tālruņa numuru;
6. ģimenes ārsta atzinums, psihiatra atzinums un narkologa atzinums par individuālo komersantu vai personu, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un to darbinieku veselības stāvokli, kuri tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu;
7. komersanta darbinieku saraksts, kas tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu. Sarakstā norāda darbinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, amatu, spridzinātāja sertifikāta numuru, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta numuru.

Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Iesnieguma paraugs: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1000 „Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība” 2.pielikums
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.

Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900
Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

Apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu:
1. spridzināšanas darbu veikšanai – 711,44 euro;
2. sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai – 2 134,31 euro;
3. sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai – 2 134,31 euro.

Ja iesniegums tiek iesniegts un speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta elektroniska dokumenta formā, valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

Izsniedzot speciālo atļauju (licenci), licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki