Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Licenci komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem, ar šaujamieroču un munīcijas sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri) izsniedz individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, ja individuālais komersants, komercsabiedrības dalībnieki, vadītāji un darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija un to sastāvdaļas (ieskaitot šaujampulveri) vai speciālie līdzekļi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi un uz viņiem un komersantu neattiecas šā panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai nepieciešama papildus pārbaude, lai objektīvi pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par licences izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 7. maijā noteikumiem Nr.188 „Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs”
5. Lai saņemtu licenci, komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu licences saņemšanai (2. pielikums). Iesniegumā norāda šādas ziņas:

5.1. par komercsabiedrību:

5.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

5.1.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

5.1.3. informāciju par komersanta amatpersonām (vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);

5.1.4. informāciju par kapitālsabiedrības dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem (turpmāk – komersanta dalībnieki):

5.1.4.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

5.1.4.2. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

5.2. par individuālo komersantu:

5.2.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

5.2.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

5.3. plānotos darbības veidus (izgatavošana, remonts, realizācija, dezaktivēšana, pārveidošana) un ieroču, šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu veidus un šaujamieroču un pneimatisko ieroču kategorijas;

5.4. šo noteikumu 2. punktā minēto telpu adresi;

5.5. licences saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.

Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900
Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.Par licences izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

- par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (ieskaitot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu realizēšanai – 2500 euro;

- par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieroču, D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču, E kategorijas gāzes un signālieroču un F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču remontēšanai – 1500 euro;

- par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu izgatavošanai – 5000 euro;

- par licenci A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem) – 1423 euro;

- par licenci ieroču brokera darbībai komercdarījumiem ar A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri) – 1500 euro;

- par licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču realizācijai – 2500 euro;

- par licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču izgatavošanai – 5000 euro

Par licences dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un licences derīguma termiņa pagarināšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:
- par licences dublikāta izsniegšanu – 15 euro;

- par atkārtotu licences izsniegšanu – 15 euro;

- par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 20 euro.

Valsts nodevu par licences, tās dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un licences derīguma termiņa pagarināšanu komersants maksā pirms attiecīga iesnieguma iesniegšanas.

Ja iesniegumu iesniedz un licenci izsniedz elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 42. punktā minētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

   Samaksāto valsts nodevu ieroču komersantam vai ieroču brokerim neatmaksā, ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu atteikt licences izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu, dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu vai ieroču komersants vai ieroču brokeris atsaucis iesniegumu.

  Valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki