Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai ar šaujamieročiem, lielas un mazas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem, gāzes pistolēm (revolveriem), munīciju, aukstajiem ieročiem un speciālajiem līdzekļiem
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par licences izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. dokumenta kopija, kas apliecina, ka komersanta valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt, remontēt vai izgatavot ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);
3. apsardzes līguma kopija, kas apliecina, ka ražošanas telpas, remontdarbnīca, noliktava vai veikals ir aprīkots ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;
4. noliktavas telpu plāns un noliktavas atrašanās vietas plāns speciālās atļaujas (licences) saņemšanai  ieroču, munīcijas vai speciālo līdzekļu izgatavošanai vai vairumtirdzniecībai;
5. atzinums (izziņa) par fiziskās personas veselības stāvokli (izsniedz psihiatrs, narkologs un ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā fiziskā persona ir reģistrēta un veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus vai atzinums (izziņu) par individuālā komersanta un komersanta amatpersonu, komersanta dalībnieku (fizisko personu) un darbinieku veselības stāvokli (izsniedz īpaša ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuru vada ģimenes ārsts vai internists un kuras sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otorinolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs;
6. darbinieku saraksts;
7. darba līgumu kopijas, kas noslēgti ar darbiniekiem par attiecīgu darbu veikšanu.
Iesnieguma paraugs: Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.939 „Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” 2.pielikums

Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.

Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900
Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

Apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu:
1. A kategorijas šaujamieroču (izņemot militāros ieročus), B, C un D kategorijas šaujamieroču, gāzes pistoļu (revolveru), patronu, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas un speciālo līdzekļu (izņemot militāros speciālos līdzekļus) izgatavošanai – 2134,31 euro;
2. A, B, C un D kategorijas šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) patronu un pneimatisko ieroču munīcijas izgatavošanai – 711,44 euro;
3. mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, auksto ieroču un speciālo līdzekļu (izņemot militāros speciālos līdzekļus) izgatavošanai – 426,86 euro;
4. A kategorijas šaujamieroču (izņemot militāros ieročus), B, C un D kategorijas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes pistoļu (revolveru) un speciālo līdzekļu (izņemot militāros speciālos līdzekļus) remontam – 1422,87 euro;
5. gāzes pistoļu (revolveru) un speciālo līdzekļu (izņemot militāros speciālos līdzekļus) remontam – 711,44 euro;
6. B, C un D kategorijas medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieroču, pašaizsardzībai paredzētu gāzes pistoļu (revolveru), minēto ieroču patronu, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, pašaizsardzībai paredzētu speciālo līdzekļu un auksto ieroču realizācijai (vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai) – 2134,31 euro;
7. B, C un D kategorijas medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieroču un pašaizsardzībai paredzētu gāzes pistoļu (revolveru) patronu un pneimatisko ieroču munīcijas realizācijai (vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai) – 711,44 euro;
8. pašaizsardzībai paredzētu gāzes pistoļu (revolveru), mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, auksto ieroču un pašaizsardzībai paredzētu speciālo līdzekļu realizācijai (vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai) – 711,44 euro;
9. A, B, C un D kategorijas dienesta šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru), to patronu un speciālo līdzekļu (kas paredzēti sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanai, dienesta vai darba pienākumu pildīšanai) vairumtirdzniecībai – 1422,87 euro.

Komersants, kas samaksājis 1. vai 6. punktā minēto valsts nodevu un saņēmis attiecīgu speciālo atļauju (licenci), par Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr. 939 „Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.939) paredzētas cita veida speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksā valsts nodevu, kāda noteikta par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

Komersants, kas samaksājis 1.līdz 9.punktā minēto valsts nodevu un saņēmis attiecīgu speciālo atļauju (licenci), par MK noteikumos Nr.939 paredzētas cita veida speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, par kuru maksājama lielāka valsts nodeva, maksā šo valsts nodevu apmēru starpību.

Ja iesniegumu iesniedz un speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska dokumenta veidā, maksa paredzētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

Izsniedzot speciālo atļauju (licenci), licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus