Dzīvesvietas apsekošana civillietās, Jelgava
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Dzīvesvietas apsekošana civillietās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Likumā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz iesniegumu, adresētu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai, ja nepieciešams, pievienojot dokumentu apstiprinātas kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus.
Dokumentus var iesniegt klātienē vai e-pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). E-pastā nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas pilsētas pašvaldības policija
Adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksas pakalpojums - maksa 8.39 euro, t.sk. PVN 21% par 1 apsekošanu.
Apmaksa jāveic saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS "SEB banka".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemtais rakstveida iesniegums tiek reģistrēts Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saņemto dokumentu reģistrā, un atbilde tiek sniegta Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus