Masu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību, Jelgava
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Sabiedriskās kārtības uzturēšana atsevišķos fiziskas vai juridiskas personas pieteiktos masu pasākumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saskaņā ar noslēgto līgumu starp iestādi un Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, iesniedzējam jānoslēdz līgums ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju. Iesniegums, adresēts Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). E-pastā nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas pilsētas pašvaldības policija
Adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksas pakalpojums - minimālā maksa 5.46 euro, t.sk. PVN 21% par 1 cilvēkstundu (maksa var palielināties atkarībā no tā, vai policijas darbiniekiem tiek aprēķinātas virsstundas, nakts stundas u.c.), saskaņā ar līgumu pēc savstarpējās vienošanās.
Apmaksa jāveic līdz pakalpojuma sniegšanas dienai saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS "SEB banka".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši līguma nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus