Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, Jelgava
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā:
1) Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas kompetencē esošo Jelgavas pilsētas domes izdoto Saistošo noteikumu ievērošanas kontrolēšana, normatīvo aktu izpilde, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, kontrolēšana, naudas sodu par šo noteikumu pārkāpšanu uzlikšana;
2) Izsaukumu par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu pieņemšana un apkalpošana diennakts režīmā;
3) Informācijas nodošana par notikumiem pēc piederības citām iestādēm;
4) Sadarbība ar Valsts policiju sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
5) Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas apsekošana, patrulējot;
6) Preventīvo pasākumu veikšana likumpārkāpumu novēršanai;
7) Transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;
8) Noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos kontrole un pārkāpumu novēršana;
9) Nepilngadīgo administratīvo likumpārkāpumu prevencija Jelgavas administratīvajā teritorijā, t.sk. likumpārkāpumu konstatēšana, novēršana, izglītošana, darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, ģimenēm, publisko pasākumu organizēšana, sadarbība ar valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijām;
10) Tiesības personu, kura zaudējusi alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāt iestādē, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumu (atskurbtuvē), ārstniecības iestādē vai mājoklī; darbs ar vardarbībā cietušajām personām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jebkura persona var ziņot par sabiedriskās kārtības un Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai, zvanot Operatīvās vadības nodaļai pa tālruni 8550.
Persona var iesniegt iesniegumu vai sūdzību, adresētu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai, ja nepieciešams, pievienojot dokumentu apstiprinātas kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus.
Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). E-pastā nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas pilsētas pašvaldības policija
Adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas pasta adrese
Adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 8550
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemto izsaukumu par administratīvo pārkāpumu un/vai sabiedriskās kārtības un drošības pārkāpumu reģistrē Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Notikumu reģistrā, reaģē atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām, norīkojot darbiniekus un koordinējot to darbību.
Saņemtais rakstveida iesniegums/sūdzība tiek reģistrēts Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saņemto dokumentu reģistrā, un atbilde tiek sniegta: uz iesniegumu - Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā, uz sūdzību- saskaņā ar Administratīvās atbildības likumā noteikto kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus