Izziņa no Iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Personai, veicot valsts nodevas samaksu, ir iespēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, kā arī par citu personu uz motivēti pamatota pieprasījuma pamata, kuram pievienots pamatojumu vai saistību apliecinošs dokuments (oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija) un norādīts tiesisks ziņu izmantošanas mērķis.
Ziņas par personas, viņa nepilngadīgā bērna vai aizbildnībā, aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi, jeb mirušas personas pēdējo deklarētās dzīvesvietas adresi, izsniedz jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kā arī pašvaldībā, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā ir personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kurai ir tiesisks pamats saņemt informāciju no Iedzīvotāju reģistra.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ziņu izsniegšanas termiņi noteikti MK 29.08.2017. noteikumu Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" un Informācijas atklātības likumā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniskā veidā, ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts portālā www.latvija.lv "Iesniegums iestādei", ar Latvijas kredītiestādes izdotu internetbankas autentifikācijas līdzekli.
Jāiesniedz motivēts iesniegums, pamatojumu apliecinoši dokumenti, norādot tiesisku ziņu izmantošanas mērķi un saņemšanas veidu, kā arī jāveic valsts nodevas samaksa, pievienojot iesniegumam maksājuma dokumenta kopiju. Ja izziņa tiek pieprasīta vienas darbdienas laikā, maksājumu var veikt Pārvaldē uz vietas ar maksājumu karti. Samaksa ar pārskaitījumu var aizņemt vairākas dienas, līdz ar to nav ieteicama, pieprasot izziņu steidzamības kārtībā.
Valsts nodeva par izziņu papīra formā:
divu stundu laikā - par sevi EUR 20,00; par citu personu EUR 35,00;
1 darbdienas laikā - par sevi EUR 10,00; par citu personu EUR 25,00;
5 darbdienu laikā - par sevi EUR 5,00; par citu personu EUR 12,50;
- par izziņu par savu vai sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi - EUR 2.50;
- par izziņas saņemšanu elektroniskā veidā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, trīs darbdienu laikā - par sevi EUR 2,50; par citu personu EUR 10,00.
Ziņas par sevi ir ziņas arī par savu nepilngadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizbildnībā esošu personu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles nodaļa - pasts
Alūksnes nodaļa - pasts
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
PMLP Daugavpils nodaļa
Parādīt visus...