Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu papildina ar jaunām (aktuālām ziņām), labo kļūdas, ierakstot trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja ieraksta papildināšanai vai labošanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 darbdienas – 1 mēneša laikā. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanai un/vai  atjaunošanai persona Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu ar dokumentiem, kuri pamato aktualizācijas nepieciešamību.

Ieraksta aktualizēšanai un/vai  atjaunošanai jāveic valsts nodevas samaksa. Valsts nodevas likme par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu un atjaunošanu ir 7,- eiro (noteikta  LR Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra  noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”).
Valsts nodevu neiekasē, ja:
- reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
- reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
- dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58. pantā paredzētajā kārtībā;
- civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Ja pēc dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra aktualizēšanas nepieciešams izsniegt jaunu reģistrācijas apliecību, valsts nodevu maksā tikai par attiecīgā reģistra aktualizēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē un/vai atjauno reģistra ierakstu vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  informācijas sistēmā un izsniedz pieprasīto dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki