Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ikvienam atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Sapulces, gājiena un piketa organizators, pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs nevar būt persona, kas:
1) nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
2) nav Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, vai arī persona, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;
3) cenšas izmantot minētos pasākumus tādu organizāciju mērķiem, kuru darbība Latvijā ir aizliegta;
4) gada laikā ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu vai par sīko huligānismu, vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām, vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu;
5) atzīta par rīcības nespējīgu.
Sapulces, gājienus un piketus ir tiesīgas rīkot arī Latvijas Republikā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās juridiskās personas, kuras gada laikā nav sodītas administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu. Šajā gadījumā tās nosaka vienu vai vairākus pasākuma atbildīgos organizatorus, kuriem jāatbilst likuma 4.panta prasībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai paziņotu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldībā ir iesniedzams pieteikums, kurā atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" prasībām, ir norādāma šāda informācija:
1) pasākuma veids - sapulce, gājiens vai pikets, veidlapā atzīmējot atbilstošo veidu;
2) pasākuma norises datums un laiks;
3) pasākuma norises vieta, gājiena rīkošanas gadījumā - maršruts;
4) plānotais pasākuma dalībnieku skaits;
5) pasākuma organizators;
6) pasākuma vadītājs;
7) pasākuma vadītāja palīgs vai palīgi, ja tādi nepieciešami;
8) kārtības uzturētāji (uz katriem 100 pasākuma dalībniekiem nepieciešami 2 kārtības uzturētāji), kas veic pašrocīgu parakstu uz pieteikuma.
Visām pieteikumā minētajām fiziskām personām ir norādāms vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese.
Sapulces, gājiena vai piketa organizatoram pieteikums par attiecīga pasākuma rīkošanu ir jāiesniedz klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu
iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises. Iesniedzot pieteikumu fiziskām personām jāuzrāda pase, savukārt juridiskās personas pārstāvim jāuzrāda pase un jāiesniedz juridiskās personas pilnvara iesniegt pieteikumu.
Pieteikumam jāpievieno:
1) pasākuma norises vietas shēma vai maršruts;
2) līguma kopija, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu;
3) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.
Saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" regulējumu, skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana ir iespējama tikai sapulču laikā un ja tas pieteikts vienlaikus ar pasākumu un minēto iekārtu lietošana nav ierobežota vai aizliegta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Latvijas Republikas Satversmes 103.pants un likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 13.panta otrā daļa pulcēšanās brīvības īstenošanai paredz paziņošanas, nevis atļaujas saņemšanas sistēmu. Pašvaldības lēmums par aizliegumu rīkot pasākumu vai pasākumam noteiktajiem
ierobežojumiem atbilstoši organizatora izvēlei ir saņemams klātienē vai tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto organizatora adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki