Mantisko interešu aizsardzība (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses lemj par:
1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu.
2. Par bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
4. Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgajai personai.
5. Bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
6. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
7. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
8. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojums pieejams Mārupes novadā deklarētajām personām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē.

Nepieciešamie dokumenti atkarībā no izskatāmā jautājuma, par ko informāciju sniedz konsultants vai Mantisko un aizgādnības lietu nodaļas darbinieks:
1. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums - oriģināls.
2. Bērna dzimšanas apliecība - kopija.
3. Miršanas apliecība - kopija.
4. Mantojuma saraksts - kopija.
5. Mantojuma apliecība - kopija.
6. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments - kopija.
7. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu - kopija.
8. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu - kopija.
9. Darījuma līguma projekts.
10. Nekustamā īpašuma novērtējums - kopija.
11. Kredītiestādes izziņa - kopija u.c.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesa MND
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149872
Fakss: 67149858
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesa MND
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149872
Fakss: 67149858
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA