Apelāciju par Patentu valdes lēmumiem izskatīšana (patenta piešķiršanas procedūrā)
Izvēlētā organizācija: LR PATENTU VALDE
Īss apraksts:
Ja persona pilnībā vai daļēji nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, samaksājot apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksu, iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Saskaņā ar "Patentu likumu" apelāciju par Patentu valdes lēmumu var iesniegt patenta pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (patenta īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts)
Termiņš:
Apelācijas lietas izskatīšanu pēc būtības pabeidz ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc lietas ierosināšanas dienas.  Ja ir pamatots iemesls, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir tiesīga noteikt citu datumu, kad tiks pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu. Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai nosūtot nepieciešamo dokumentāciju pa pastu. Iesniegumam pievieno dokumentus un citus pierādījumus, kas apstiprina:
1) apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksas samaksu;
2) apstākļus, ar kuriem pamatots apelācijas iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Telefons + 371 67099637
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā meneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde.Lēmumu sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt Apelācijas padomes darba telpās
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Patentu valde
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA