Iebilduma iesnieguma pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju izskatīšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iebilduma iesniegumu pret reģistrētu preču zīmi vai dizainparaugu. Ieinteresētās personas var iesniegt iebildumu iesniegumu triju mēnešu laikā no preču zīmes vai dizainparauga publikācijas dienas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atbilstoši likumā noteiktajiem iebilduma pamatojumiem iebildumus pret preču zīmju vai dizainparaugu reģistrācijām var iesniegt jebkura persona un/vai ieinteresētās personas (agrāko preču zīmju, plaši pazīstamu preču zīmju vai citu agrāko tiesību īpašnieki vai viņu pārstāvji).
Termiņš:
Apelācijas padomes noteiktajam procesuālajam termiņam jābūt tādam, lai procesuālo darbību varētu izpildīt, nenovilcinot lietas izskatīšanu. Ja nav pamatota iemesla citāda termiņa noteikšanai, Apelācijas padome nosaka divu mēnešu termiņu.

Paziņojums

Uzklausot lietas dalībnieku un pamatojot iemeslu, Apelācijas padome ir tiesīga noteikt saprātīgu termiņu, kas atšķiras no Rūpnieciskā īpašuma institūciju un un procedūra likumā 44.panta otrajā vai trešajā daļā paredzētā termiņa, bet ne ilgāku par trim mēnešiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iebilduma iesniegšana pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju
Iebilduma iesniegumā norāda:
1) iebilduma iesnieguma iesniedzēju un tā adresi, kā arī iebilduma iesnieguma iesniedzēja pārstāvi, ja tāds iecelts, un tā adresi;
2) rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, pret kuru tiek iesniegts iebilduma iesniegums;
3) iebilduma iesnieguma priekšmetu (iebilduma iesnieguma iesniedzēja paskaidrojumi vai iebilduma iesnieguma pamatojums, apstākļu raksturojums un atsaukšanās uz pierādījumiem);
4) ziņas par agrākām tiesībām, ja iebilduma iesniegums pamatots ar agrāku tiesību pastāvēšanu;
5) iebilduma iesnieguma materiāltiesisko pamatojumu (atsauce uz normām, kuras pārkāptas, reģistrējot apstrīdētās tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektu, vai ar kurām pamatots iebilduma iesniegums);
6) iebilduma iesnieguma iesniedzēja prasījumu;
7) iebilduma iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
8) pievienoto dokumentu sarakstu.
(2) Iebilduma iesniegumā var norādīt arī citas ziņas, kuras iesniedzējs uzskata par svarīgām lietas izskatīšanā.
Iebilduma iesniegumu adresē Apelācijas padomei, un to paraksta iebilduma iesnieguma iesniedzējs vai tā pārstāvis. Ja iebilduma iesniegumu tā iesniedzēja vārdā iesniedz pārstāvis, viņš saskaņā pievieno pilnvaru vai atsauci uz agrāk Patentu valdei vai Apelācijas padomei iesniegtu pilnvaru.
Iesniedzams dokuments
Iebildums pret preču zīmes vai dizaiparauga reģistrāciju (brīvā formā)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Iesniegt iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju
Klātiene
Patentu valde
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Iebilduma pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju izskatīšana
Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde.Lēmumu sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt Apelācijas padomes darba telpās
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis: + 371 67099637
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki