Preču zīmes reģistrācijas dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašnieks var lūgt preču zīmes reģistrāciju dzēst pirms tās spēkā esamības termiņa izbeigšanās. Lūgumu var attiecināt uz reģistrāciju pilnā apjomā vai arī tikai uz daļu no precēm vai pakalpojumiem, kuriem reģistrēta zīme. Iesniegumā var norādīt dienu, ar kuru vēlams dzēst reģistrāciju, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē (likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 30. panta pirmā daļa)
Saņēmēji:
Jebkura persona
Lūgumu par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu var iesniegt tikai preču zīmes īpašnieks vai pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana
Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
1) lūgumu dzēst preču zīmes reģistrāciju, norādot tās numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt reģistrācijas īpašnieku;
3) to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem tiek lūgta reģistrācijas dzēšana;
4) vēlamo reģistrācijas dzēšanas datumu.

Ja attiecībā uz preču zīmes reģistrāciju Valsts preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par vienu vai vairākiem spēkā esošiem licenču līgumiem, iesniegumam jāpievieno attiecīgo licenciātu rakstveida piekrišana zīmes reģistrācijas dzēšanai (oriģināls).

Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst MK 2005. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem" apstiprinātajām veidlapām.

Iesniedzot reģistrācijas dzēšanas lūgumu, ir jāsamaksā noteiktā maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis”).
Iesniedzams dokuments
Iesniegums (brīvā formā) par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dzēst preču zīmes reģistrāciju
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Preču zīmes reģistrācijas dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas un publikācija
Ja iesniegums par reģistrācijas dzēšanu pēc īpašnieka iniciatīvas atbilst likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrācijas pilnīgu dzēšanu vai daļēju dzēšanu (ja iesniegums par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu neattiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kuriem reģistrēta zīme) ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē.

Ziņas par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu iekļauj Valsts preču zīmju reģistrā.
Informāciju par preču zīmes reģistrācijas dzēšanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts preču zīmju reģistra par reģistrācijas dzēšanu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010