Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības saņemšana jebkurā dzimtsarakstu nodaļā pēc personas pieprasījuma.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts; nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; mirušas personas radinieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesnieguma iesniegšana jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru). Personas, kuras atrodas ārvalstīs, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu var pieprasīt LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Balvu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64507147; 29397765
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Valsts nodeva
24.09.2013. MK noteikumi Nr 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" - 7,00 EUR

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Maksas pakalpojums
Par arhīva uzziņu- 3,45 Eur; par negatīvu izziņu- 1,72 Eur; par dokumentu meklēšanu un izsniegšanu pēc neprecīzi norādītiem datiem- 6,88 Eur
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks izsniedz pieprasīto dokumentu.
Pie dokumenta izsniegšanas jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un pilnvara (ja dokumentu saņem pilnvarota persona).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Balvu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64507147; 29397765
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki