Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
No VZD arhīvā esošajiem dokumentiem pieprasītājam izsniedz dokumenta atvasinājumu izraksta vai noraksta veidā.
Piemēram, VZD sagatavo šādus izrakstus:
- Zemes komisijas (lauku apvidos) lēmuma protokola izrakstu;
- Izrakstu par telpu grupu no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas.

VZD dokumentu izrakstu vai norakstu sagatavo, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos ierobežojumus. Dokumenta atvasinājumu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju vai tam ir noteikts ierobežotas pieejamības  informācijas statuss, sagatavo izvērtējot pieprasītāja iesniegumā norādīto pamatojumu informācijas saņemšanai un mērķi, kādam tā tiks izmantota.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt jebkura persona, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas un ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos ierobežojumus.
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz iesniegumu, kurā iespējami precīzi jānorāda izsniedzamās informācijas apjomu un sastāvu, kā arī informāciju par pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemšanas veidu un vietu.

Pakalpojumu var saņemt:
1. arhīva informāciju, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju:
–  nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
–  jebkura cita persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā sniegts informācijas pieprasījuma pamatojums, norādīts informācijas izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta;
–  iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
2. arhīva informāciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju –  jebkura persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (KAC). Pasūtot pakalpojumu VZD KAC, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu (gadījumā, ja pieprasītie arhīva materiāli satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...