Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) izsniedz arhīva materiālus, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos ierobežojumus.

Dokumenta atvasinājumu (kopijas, noraksta vai izraksta veidā) sagatavo no dokumenta:
- kura autors ir VZD;
- kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājumu izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, persona pamato savu pieprasījumu un norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota.

Dokumenta kopiju, izrakstu, norakstu sagatavo, ja dokuments ir VZD rīcībā un atrodas arhīva glabātavā.  Dokumenta atvasinājumus var izstrādāt arī no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja VZD rīcībā ir elektroniski parakstīts dokuments, tad tā atvasinājumu var saņemt tikai papīra formā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt jebkura persona, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas un ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos ierobežojumus.
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā kadastrs.lv e-pakalpojumu „Arhīva materiāli” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> "Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus”.

E-pakalpojuma saņemšanai, nepieciešams autentificēties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem – internetbanku, e-parakstu, e-ID – vai autorizēties ar piešķirto lietotājvārdu un paroli.

E-pakalpojuma ietvaros tiešsaistē iespējams meklēt un pārlūkot elektroniskā formā pieejamos dokumentus par zemes vienībām, būvēm un telpu grupām. Ja nepieciešamais dokuments elektroniskā formā nav pieejams, ir iespēja noformēt pasūtījumu tā saņemšanai.

Pakalpojuma pieprasījumā:
1) nepieciešama informācija, lai sameklētu, atlasītu interesējošo kadastra objektu;
2) jānorāda dokumenta veidu, kuru vēlas saņemt;
3) jānorāda informācijas saņemšanas pamatojumu un mērķi, kādam tā tiks izmantota, ja persona vēlas saņemt dokumenta kopiju no VZD arhīva arī tad, ja tas satur ierobežotas pieejamības informāciju;
4) jānorāda informācijas izsniegšanas veidu (ja informācija netiks izsniegta portāla www.kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”, tad jānorāda VZD KAC, kurā saņems informāciju klātienē vai pasta adrese, uz kuru nosūtīt informāciju).

Ja tiek pasūtīti arhīva materiāli, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad iespējams pieprasījumam pievienot pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Neizmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu, pieprasījuma izpilde arhīva materiālu saņemšanai tiek veikta par papildus samaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Arhīva materiāli
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Neizmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu, pieprasījumu arhīva materiālu saņemšanai par papildus samaksu var iesniegt:
1. nosūtot elektronisku iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
2. klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona - arī pilnvaru.

3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klienta apkalpošanas centra adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Arhīva materiāli
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...