Izziņa par personas dzīvesvietu
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ziņas par personas, viņa nepilngadīgā bērna vai aizbildnībā, aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi, jeb mirušas personas pēdējo deklarētās dzīvesvietas adresi, izsniedz jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Krustpils novada pašvaldībā, ja Krustpils novada administratīvajā teritorijā ir personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kurai ir tiesisks pamats saņemt informāciju no Iedzīvotāju reģistra.
Termiņš:
Ziņu izsniegšanas termiņi noteikti MK 14.07.2015. noteikumu Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.3., 2.5. un 2.7.apakšpunktā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Jāiesniedz motivēts iesniegums,  kā arī jāveic valsts nodevas samaksa, pievienojot iesniegumam maksājuma dokumenta kopiju. Ja izziņa tiek pieprasīta vienas darbdienas laikā, maksājumu var veikt uz vietas ar maksājumu karti.

Valsts nodeva par izziņu papīra formā:
Par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 euro;
Par citu personu
Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumi Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"


Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls)
Maksājumus var veikt:
*skaidrā naudā uz vietas;
* ar maksājumu kartēm uz vietas ;
* ar pārskaitījumu uz kontu:
Krustpils novada pašvaldība
PVN reģ. Nr. LV 90009118116
„SEB banka” AS, kods UNLALV2X,
konts LV55 UNLA0050014323075;
Maksājuma mērķī jānorāda:
Valsts nodeva par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā
Krustpils novada pašvaldība
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība - eID karte). Ja fiziskā persona izziņas pieprasījumu nosūtījusi pa pastu, sagatavotā izziņa tiek izsniegta klātienē, kur persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
2. Pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara, ja pilnvarotājs ir fiziskā persona, vai rakstveida pilnvara bez notariāla apliecinājuma, jeb orderis, ja fiziskās personas pārstāvis ir zvērināts advokāts;
3. Likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;
4. Pieprasot izziņu par citu personu, jāiesniedz pamatojumu apliecinošs vai savstarpējo saistību apliecinošs dokuments;
5. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, personām jāuzrāda atvieglojumu vai atbrīvojumu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils novada pašvaldība
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta pārvalde
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...