Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa (Mazsalacas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas mēneša laikā dod lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību vai atsaka to darīt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu
Termiņš:
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Vārdu un/vai uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:
- vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
- persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu (vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu);
- persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
- persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
- persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
- personai mainīts dzimums;
- viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu (šajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu).

Tautību var mainīt vienu reizi pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja persona var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.


Persona, kura vēlas mainīt savu vārdu un/vai uzvārdu vai tautību, Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz attiecīgu rakstveida iesniegumu (pieejams nodaļā), kurā norāda vārda un/vai uzvārda vai tautības maiņas iemeslu, un nepieciešamos dokumentus. Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.


Vārda un/vai uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti:
- fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm);
- nepilngadīgas personas abu vecāku vai aizbildņa rakstveida piekrišana;
- bāriņtiesas lēmums par vārda un/vai uzvārda maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas interesēm (ja persona ir aizbildnībā vai viens vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu).


Tautības maiņai nepieciešamie dokumenti:
- tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
- izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautību mainīt pret tautību „latvietis”;
- nepilngadīgas personas abu vecāku vai aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas interesēm.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 64207846
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodevas likme par vārda, uzvārda vai tautības maiņu ir 71,14 eiro (noteikts  Saeimas 2009. gada 8. aprīļa  „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Dzimtsarakstu nodaļa pieprasa  ziņas Soda Reģistram un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas mēneša laikā dod lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību vai atsaka to darīt.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums tiek nosūtīts gan pieteicējam ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto  adresi, gan Dzimtsarakstu nodaļai, kura mēneša laikā veic papildinājums/izmaiņas attiecīgajos reģistros.

Personai 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) jāapmaina nederīgu personu apliecinošu dokumentu pret jaunu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus