Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana (Mazsalacas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Nepieciešamie dokumenti:  
- Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība);
- iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas vai atjaunošanas iemeslu;
- reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;
- dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;
- ārvalstīs reģistrēta  bērna dzimšanas fakta  pārreģistrācijai  ārvalsts kompetentās iestādes (kurā bērna dzimšanas fakts sākotnēji ir reģistrēts) izsniegts dokuments par atteikumu veikt papildinājumu bērna dzimšanas reģistra ierakstā;
- kvīts par valsts nodevas samaksu (var maksāt pašvaldības kasē skaidrā naudā).

Klātiene - persona, kura atklāj kļūdas savos vai nepilngadīga bērna civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentos vai ir mainījušās ziņas par personas vārdu, uzvārdu, valstisko piederību, dzimumu un vēlas veikt izmaiņas, vai sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu, dzimšanas reģistra papildināšanai pēc paternitātes atzīšanas – abi bērna vecāki, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, pēc paternitātes noteikšanas tiesā – prasītājs uzrāda tiesas spriedumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 64207846
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa - pasts
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Maksājuma veikšana
Valsts nodeva par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu –
7 euro.

Maksājumu var veikt Mazsalacas novada pašvaldības kasē skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu Mazsalacas novada pašvaldībai,
Reģ. Nr. 90009114167, AS “Swedbank”,
Konta Nr.- LV14HABA0551020371802
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, ja nepieciešams, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 64207846
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa - pasts
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: