Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības saņemšana jebkurā dzimtsarakstu nodaļā pēc personas pieprasījuma.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības iepazīties ar laulības reģistra ierakstu un pieprasīt laulības apliecību ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai.
Tiesības iepazīties ar dzimšanas reģistra ierakstu (izņemot reģistra ierakstu, kas saistīts ar adopciju) un pieprasīt dzimšanas apliecību ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību ir vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.
Tiesības iepazīties ar pilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību ir personai, par kuru ieraksts izdarīts. Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību ir adoptētājam vai bērna likumiskajam pārstāvim.
Tiesības iepazīties ar miršanas reģistra ierakstu un pieprasīt miršanas apliecību ir mirušā radiniekam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments atkārtoti tiek izsniegts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas un pēc valsts nodevas samaksas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, lai pēc pieprasījuma saņemtu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) personu apliecinošs dokuments;
3) pilnvarotai personai - pilnvara;
4) valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments;
5) saņemot apliecību, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, par laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtotu izsniegšanu var nosūtīt uz dzimtsarakstu nodaļu oficiālo e-pasta adresi.
Pakalpojum apieprasīšanai var izmantot arī e-pakalpojumus: www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
E-pasts
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar  LR Ministru kabineta 24.09.2008. noteikumiem Nr 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" valsts nodeva par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecības izsniegšanu 7,00 EUR. Valsts nodevu maksā pirms atkārtotas civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības saņemšanas.
Valsts nodevu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.  
Valsts nodevas maksājumu var ieskaitīt Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā. Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90011524360, konts Nr. LV85NDEA0020100000201, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ierodas klātienē iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa