Izziņas izsniegšana par personas dzīvesvietu
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs sagatavo un izsniedz izziņas par:
- personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
- mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Termiņš:
•Informācijas saņemšana (izziņa) par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, saņemot izziņu papīra formā klātienē apmeklējuma laikā vai elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, no 1 līdz 11 darba dienām – 2,50 eiro.
Valsts nodevas maksājums pašvaldības budžetā jāveic pirms informācijas saņemšanas.

•Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā - 12,50 eiro;
- vienas darbdienas laikā - 25,00 eiro;
- divu stundu laikā - 35,00 eiro;
- triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu - 10,00 eiro.
Valsts nodevas maksājums pašvaldības budžetā jāveic pirms informācijas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Pieprasītāja pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
2. Iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
3. Pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls;
4. Valsts nodevas apmaksas apliecinošs dokuments - jāiesniedz oriģināls;
5. Pieprasot ziņas par citu personu pievieno pamatojumu ziņu saņemšanas nepieciešamībai un to apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, norāda ziņu izmantošanas mērķi, ja likumā nav noteikta cita kārtība - jāuzrāda oriģināls.

Pieprasot pakalpojumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai. Pieprasot ziņas par citu personu, papildus norāda ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojumu un pievieno dokumentu, kas to apliecina. Iesniegumam jāpievieno dokuments par valsts nodevas samaksu vai par valsts nodevas samaksas atvieglojumu, vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.

Pakalpojumu var pieprasīt elektroniskā veidā, ja pieprasījums parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu vai iesniegts portālā: www.latvija.lv, izvēloties "Iesniegums iestādei" un kā adresētu norādot Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra Iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanas nodaļu, e-pasts: apcd@riga.lv, autorizējoties  ar Latvijas kredītiestādes izdotu internetbankas autentifikācijas līdzekli. Pieprasījumam jāpievieno dokuments par valsts nodevas
samaksu vai par valsts nodevas samaksas atvieglojumu, vai par atbrīvojumu no
valsts nodevas samaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
E-pasts apcd@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pirms informācijas saņemšanas no reģistra persona veic valsts nodevas maksājumu pašvaldības budžetā.
Maksājuma rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90011524360
Norēķinu konti: AS “SEB banka”, konta Nr. LV11UNLA0002001130201, SWIFT kods: UNLALV2X vai
Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV44RIKO0020100000201, SWIFT kods: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra (norādīt personas vārdu, uzvārdu)
Pakalpojumu iespējams apmaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm.  
Nav iespējams norēķināties skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.

Valsts nodevas samaksa:
• 2,50 eiro par izziņas saņemšanu par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildniecībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu;
• Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā - 12,50 eiro;
- vienas darbdienas laikā - 25,00 eiro;
- divu stundu laikā - 35,00 eiro;
- triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu - 10,00 eiro.

Valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu iesniedz kopā ar iesniegumu.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja izziņu pieprasa:
• politiski represētā persona,
• nacionālās pretošanās kustības dalībnieks,
• persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību,
• aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
• persona ar invaliditāti,
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks,
• persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu,
• persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija,
• trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē izziņu var saņemt pēc nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas un valsts nodevas nomaksas.
Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu izziņu var saņemt uz norādīto e-pasta adresi. Papīra formā sagatavotu izziņu iesniedzējs var saņemt pa pastu deklarētajā dzīvesvietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs