Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centrs dienas laikā nodrošina personas sociālo aprūpi un/vai sociālo rehabilitāciju, rehabilitācijas procesa  pēctecību, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību un ēdināšanu vienu reizi dienā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Dienas aprūpes centra pakalpojumu ir tiesīga saņemt: pilngadīga persona ar smagiem vai vidēji smagiem garīga, fiziska rakstura vai ar multifunkcionāliem traucējumiem, kurai noteikta invaliditāte, un kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem; bērns ar invaliditāti skolas vecumā, laikā, kad viņš neapmeklē izglītības iestādi un, ja  minētajai personai nepieciešami sociālās rehabilitācijas vai citi Dienas centra piedāvātie pakalpojumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē iesniedz:
1. iesniegumu;
2. dokumentus, kas apliecina personas, ģimenes locekļu un to personu, ar kurām ir kopīgi izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras dzīvo vienā mājoklī, visus ienākumus un materiālo stāvokli.
3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta medicīnisko kontrindikāciju neesamību.
4. Psihiatra atzinumu par speciālo kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde novērtē personas vajadzības pēc pakalpojuma, aizpildot personas vajadzību pēc pakalpojumiem novērtēšanas karti.
2. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, samaksas noteikšanu par pakalpojumu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.
3. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde slēdz līgumu ar personu vai ar bērna vecāku vai likumisko pārstāvi pakalpojuma nodrošināšanu.
4. Maksa par pakalpojumu noteikta ar Alūksnes novada domes lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...