Sociālā darba pakalpojuma saņemšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Sociālā darba pakalpojums tiek sniegts ar mērķi personai,  ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas (-u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo situāciju nodrošina:
1. sociālā darbinieka konsultācijas, sociālpsiholoģisko atbalstu ģimenēm ar bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, ģimenēm, kuras audzina bērnu – invalīdu; bērniem, kuri izdarījuši likumpārkāpumus, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, personai ar invaliditāti, vecuma pensijas saņēmējiem un citiem personām, kuriem ir sociālās problēmas;
2. nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku atkal apvienošanai,  bērna ārpusģimenes aprūpes laikā;
3. izglītojošu, sociālu un citu atlīdzību bērna vecākiem, bērna ārpusģimenes aprūpes laikā, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē.
4. likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju un citām iestādēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojuma sniegšanas termiņu nosaka pēc nepieciešamības individuāli katrai personai vienojoties ar personu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, personai personīgi jāvēršas Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais darbinieks izvērtē nepieciešamību, slēdz vienošanos par līdzdarbību un:
1. palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
2. katrai sociāli rehabilitējamajai personai izstrādā un īsteno sociālās rehabilitācijas plānu;
3. atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;
4. piesaista nepieciešamos resursus un organizē sociālos pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;
5. sniedz informāciju par sociālā darba pakalpojumu, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un citiem valsts un pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējiem sociālo pakalpojumu saņēmēju interesēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...