Atlīdzība par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Apdrošinātai personai tiek kompensēti papildu izdevumi, kas radušies sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, tiek atlīdzināti protezēšanas izdevumi, pavadoņa apmaksa un ārstniecības iestāžu apmeklēšanai paredzētie ceļa izdevumi, tehnisko palīglīdzekļu iegādes un to remonta izdevumi, kā arī apmaksāti personas izdevumi par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rahabilitāciju, ja šie izdevumi netiek segti no veselības aprūpes pakalpojumu minimuma vai sociālās palīdzības valsts programmas.
Ja personai, kas cietusi nelaimes gadījumā darbā vai kurai konstatēta arodslimība, ir nepieciešama pastāvīga citas personas palīdzība, atlīdzību par darbspēju zaudējumu palielina sakarā ar samaksu par apdrošinātās personas aprūpi.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/stradajosajiem/nelaimes-gadijums-darba-arodslimiba/atlidziba-par-arstesanas-un-rehabilitacijas-izdevumiem-sakara-ar
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu un elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Pieprasot atlīdzību, jāiesniedz akts par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.
Papildus jāiesniedz šādi dokumenti:
Izdevumu par veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā ārstēšanos medicīniskās rehabilitācijas iestādē), ārstniecības līdzekļu un pacienta maksājumu atlīdzināšanai:
• pilnīgi aizpildīta medicīniskā dokumentācija („Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” un/vai „Izraksts – epikrīze”), kurā ir informācija par klientam sniegtajiem pakalpojumiem un to nepieciešamību;
• maksājuma dokumenti, kas apliecina attiecīgos izdevumus (čeki, kvītis u.c.), kuros norādīts pilns pakalpojumu un ārstniecības līdzekļu, t.sk., medikamentu nosaukums;
• ārstējošā ārsta nosūtījums medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumu atlīdzināšanai:
• izglītības dokumenti, kas apliecina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
• maksājuma dokumenti, kas apliecina attiecīgos izdevumus.
Ceļa izdevumu, kas saistīti ar ārstniecības iestādes apmeklējumu, atlīdzināšanai:
• medicīniskās dokumentācijas veidlapa „Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”, kurā norādīti ārstniecības iestādes apmeklējumu datumi un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi (pavadoņa ceļa izdevumu atlīdzināšanai jābūt ārstējošā ārsta norādei par pavadoņa nepieciešamību);
• ceļa izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti (sabiedriskā transporta biļetes, degvielas uzpildes stacijas kases čeki vai kvītis);
Tehnisko palīglīdzekļu iegādes (nav iegādāti par valsts budžeta līdzekļiem) un remonta izdevumu atlīdzināšanai :
• ārstējošā ārsta vai ergoterapeita atzinums par attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...