Vecuma pensija

Vecuma pensiju piešķir Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, dzīvojošām personām, kuras sasniegušas vecuma pensij...

Konsultācijas par VSAA pakalpojumiem

Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt konsultāciju par sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem, pamatojoties uz VSAA rīcībā e...

Izdienas pensija

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir Latvijas teritorijā dzīvojošiem atsevišķās profesijās vai amatos strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmāk...

Apgādnieka zaudējuma pensija

Apgādnieka zaudējuma pensiju (izņemot, ja apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), ja apgādnieks ir bijis apdrošinātā persona, piešķir...

Vecāku pabalsts

Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņties...

Pensijas apliecība

Valsts vecuma pensijas saņēmēja Pensionāra apliecību vai Izdienas pensijas saņēmēja apliecību (turpmāk – pensijas apliecība) var pieprasīt vienlaikus ar pensijas pi...