Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (invalīdam) vai viņa ģimenes loceklim
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts sociālo pabalstu piešķir Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, ja viņam ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu, kā arī mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei, pārdzīvojušam laulātajam, vecākiem un mazbērniem, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/cernobilas-atomelektrostacijas-caes-avarijas-seku-likvidesanas-d/valsts-socialais-pabalsts-caes-avarijas-seku-likvidesanas-dalibniekam-vai-vina-gimenei
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski, pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Ja pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā pieprasa mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļi, jāuzrāda P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra izsniegts atzinums, ka dalībnieka nāves cēlonis ir slimība, kurai noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanu, kā arī dokuments, kas apliecina apgādību (mazbērnam - bāriņtiesas lēmums, laulātajam un vecākiem - dokuments, kas apliecina minētās personas darbnespēju dalībnieka miršanas dienā (t.i., invalīda apliecība, pensionāra apliecība vai tiesas spriedums par apgādības faktu), izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns mācās augstākās mācību iestādes dienas nodaļā (pilna laika klātienē), ja viņš ir vecāks par 18 gadiem, bet nav sasniedzis 24 gadu vecumu).
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...