Dzīvokļa pabalsts trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) VIĻAKAS NOVADĀ
Izvēlētā organizācija: Viļakas novada dome
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ir Viļakas novada pašvaldības sociālais pabalsts, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa vai mājas apsaimniekošanas maksas un maksas par
pakalpojumiem daļējai segšanai, kas sevī ietver izdevumus par kurināmā iegādi, komunālo pakalpojumu un maksājumu (īre, apsaimniekošana, atkritumu izvešana, elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija, dūmvadu tīrīšana u.c.) apmaksai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei (personai), kurai ir spēkā esošs trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kura ir attiecīgā Viļakas novada administratīvajā teritorijā esoša dzīvokļa vai mājīpašuma īpašnieks.
Termiņš:
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Viļakas novada domē, Abrenes 26, Viļaka.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs, kurš lūdz dzīvokļa pabalstu, Sociālajā dienestā vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka, jābūt spēkā esošam trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un nepieciešams iesniegt iesniegumu, tam pievienojot izdevumus attaisnojošus dokumentus.

Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes utml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena.

! Sociālās palīdzības pieprasītāja un viņa pilngadīgo ģimenes locekļu pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.pantā.
Pabalsta pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī par zaudējumiem, kas pašvaldībai radušies viņa vainas dēļ vai nelikumīgas rīcības dēļ.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kupravas pagasta soc. dienests
Medņevas pagasta soc. dienests
Susāju pagasta soc. dienests
Šķilbēnu pagasta soc. dienests
Vecumu pagasta soc. dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Viļakas novada domē, Abrenes 26, Viļaka.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kupravas pagasta soc. dienests
Medņevas pagasta soc. dienests
Susāju pagasta soc. dienests
Šķilbēnu pagasta soc. dienests
Vecumu pagasta soc. dienests
Parādīt visus...