Ārpusģimenes aprūpe (ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā) (Balvu novada pašvaldības "Pansionāts "Balvi"")
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nodrošināt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām, kā arī 1. un 2. grupas invalīdiem. Iespēju robežās nodrošināt pagaidu sociālo aprūpi personām darbspējīgā vecumā, kuras nonākušas krīzes situācijā, vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām vai traumām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
1. Personas, kuras sasniegušas pilngadību;
2. 1. un 2. grupas invalīdi;
3. Personas darbspējīgā vecumā, kuras nonākušas krīzes situācijā, vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām vai traumām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Atkarīgs no laika, kādā attiecīgās pašvaldības Sociālais dienests pieņem lēmumu
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jādodas uz savas deklarētās dzīvesvietas adreses Sociālo dienestu, jāraksta iesniegums par nepieciešamību saņemt pakalpojumu, Jādodas pie sava Ģimenes ārsta un jāsaņem izziņa par veselības stāvokli, jāiesniedz invaliditāti apliecinošs dokuments (ja tāds ir) un plaušu rentgena uzņēmums ne vecāks kā pus gadu. Viss jāiesniedz Sociālajā dienestā. Pēc dokumentu uz klienta izvērtēšanas, pamatojoties uz rezultātiem, tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma nepieciešamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, Balvu novada pašvaldības "Pansionāts "Balvi"" jāiesniedz sekojoši dokumenti: lēmums no Sociālā dienesta par ievietošanu, personas apliecinošs dokuments, izziņa no VSAA par ienākumu apmēru, izziņa no Ģimenes ārsta par veselības stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Balvu novada pašvaldības "Pansionāts "Balvi""
Adrese: Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566
Tālrunis: 26586237; 20239379
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Balvu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem -380.00 EUR, citu novadu iedzīvotājiem – 471.09 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus