Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskās nelaimes vai avārijas rezultātā, ja dzīvojamā telpa ir daļēji sabrukusi un ir atjaunojama, vai atzīta par cietušu dzīvojamo telpu
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība sniedz palīdzību, piešķirot vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu cietušās dzīvojamās telpas remontam piešķir atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām un par 1. vai 2. grupas invalīdiem atzīstamām personām, kā arī maznodrošinātām ģimenēm.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz iesniegumu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
iesniegums un šādu dokumentu kopijas (uzrādot to oriģinālus):
1) īres līgums vai personas dzīvojamās telpas īpašuma tiesīb apliecinošs dokuments;
2) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) sastādīts akts par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas vai Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk - policija) sastādīts akts par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija);
3) vienošanās, kas noslēgta starp dzīvojamās telpas īrnieku un šajā dzīvoklī uz tiesiska pamata dzīvesvietu deklarējušām pilngadīgām personām vai starp dzīvokļa līdzīpašniekiem par to, kurš kļūs par pabalsta saņēmēju. Šajā apakšpunktā minēto vienošanos personas paraksta Juridisko konsultāciju nodaļas konsultanta klātbūtnē;
4) dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāme, ko sastādījis sertificēts tāmētājs.
Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, jāuzrāda pase un cietušās dzīvojamās telpas īrnieka vai īpašnieka un viņu ģimenes locekļu personas apliecinoši dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem atbildi vai Kanceleja nosūta atbildi pa pastu. Apmeklētājs var saņemt juridisko konsultāciju pa tālruni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67105683, 67012509
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki