Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksas, apkures un maksas par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksai personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Alūksnes novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei, vienu reizi kalendāra gada laikā uz trīs mēnešiem laikposmā, uz kuru noteikta atbilstība statusam trūcīgas personas (ģimenes) statusam vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālais dienests desmit darbdienu dienu laikā no iesnieguma, deklarācijas un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Alūksnes novada Sociālajā dienestā jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums, norādot problēmu un vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu;
• iztikas līdzekļu deklarācija, kurā persona sniedz informāciju par saviem un ģimenes locekļu ienākumiem, līdzekļu uzkrājumiem un materiālo stāvokli;
• strādājošiem - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pēdējo 3 pilnu mēnešu laikā (pēc nodokļu nomaksas);
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.
Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas un novērtē personas dzīves apstākļus, apsekojot dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālās palīdzības pabalstu izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas datuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alsviķi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Anna
Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Ilzene
Parādīt visus...