Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (ALOJAS NOVADA DOME)
Izvēlētā organizācija: ALOJAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Alojas novada teritorijā deklarētām un dzīvojošām personām (ģimenēm) pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, iespējams saņemt sociālos pakalpojumus:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušām personām, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Pakalpojums pieejams:
1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas veselības aprūpes centrs”;
2) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rekreācijas centrs “Vīķi””;
3) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aprūpes nams “Urga””.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Personas pensijas vecumā, personas ar I un II grupas invaliditāti vai personas ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Dokumentu nokārtošanas ilgums 1 darba diena. Pakalpojuma pieejamība institūcijā atkarībā no situācijas (vietas pieejamība, veselības stāvoklis, klienta atrašanās vieta u.tml.)
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāņem līdzi: personu apliecinošs dokuments, ģimenes ārsta izziņa, personas ienākumu apliecinoši dokumenti (piemēram, par citas valsts pensijas saņemšanu, par ienākumiem no īpašuma izīrēšanas u.tml.)

Gaita:
1.Klients ierodas Sociālajā dienestā (savas deklarētās dzīvesvietas atbilstošajā pārvaldē) un uzrāda nepieciešamos dokumentus.
2.Tiek saņemts klienta iesniegums par vēlamo sociālās palīdzības veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Alojas novada domes Sociālais dienests - Alojā
Alojas novada domes Sociālais dienests - Braslavas pagastā
Alojas novada domes Sociālais dienests - Brīvzemnieku pagastā
Alojas novada domes Sociālais dienests - Staicelē
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Ja klients izvēlas saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (turpmāk - pansionāta pakalpojumus) pašvaldības dibinātajās pakalpojumu sniedzēju institūcijās un klienta pēdējā deklarētā dzīvesvieta pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Alojas novada pašvaldības administratīvā teritorija:
1) klients maksā 90% no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši likumam;
2) pašvaldība maksā starpību starp pansionāta pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pansionāta pakalpojumu līdz 200 euro mēnesī;
3) klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas maksā starpību starp pansionāta pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu;
4) klientiem, kuriem nav apgādnieku un/vai citu ienākumu, pašvaldība sedz starpību starp pansionāta pakalpojuma pilnu cenu un klienta veikto samaksu pilnā apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt pēc visu nepieciešamo dokumentu nokārtošanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus