Asistenta pakalpojums pašvaldībā
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personām ar I vai II  invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.), tādējādi novēršot un mazinot personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Asistenta pakalpojumu pašvaldībā ir tiesīgs saņemt:
- bērns  no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
- pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu.
Termiņš:
Asistenta pakalpojuma ilgums var būt vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām, vienu gadu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Rakstisks iesniegums  par asistenta pakalpojuma piešķiršanu.
Uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.

Iesniegumam papildus pievieno:
- personām ar I vai II invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
- bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
- jāpievieno izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes (darba devēja apliecinājums, ka persona  strādā; mācību iestādes apliecinājums, ka persona mācās; dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka persona apmeklē attiecīgo institūciju; institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistents nepieciešams).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Sociālais dienests
Adrese: Rūjienas iela 3D, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64725938 28374397
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi - nav.

Maksa noteikta ar - no valsts budžeta līdzekļiem asistentam atalgojumu maksā atbilstoši kārtējam gadam valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu) - maksu par pakalpojumu iekasē un iekasēto naudu nodod grāmatvedībā sociālā darba organizators. Personai par veikto maksājumu tiek izsniegta kvīts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Sociālais dienests
Adrese: Rūjienas iela 3D, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64725938 28374397
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki