Sociālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras strādā;
politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki u.c.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktos sociālajai rehabilitācijai par valsts budžeta līdzekļiem, personai jāapmeklē ārsts un jāvēršas tās pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta personas dzīvesvieta.
1. solis - ārsts. Ģimenes vai ārstējošais ārsts izsniedz izziņu, kurā norāda:
- diagnožu kodus saskaņā ar starptautisko slimību klasifikatoru SSK-10;
- ir vai nav medicīniskas kontrindikācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
Savukārt personām ar prognozējamu invaliditāti ārstējošais ārsts izstrādā individuālu rehabilitācijas plānu.
2. solis - sociālais dienests. Ar ārsta izsniegto izziņu jādodas uz tās pašvaldības sociālo dienestu, kurā deklarēta personas dzīvesvieta.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Politiski represētām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem nepieciešams arī šī statusa apliecinoša dokumenta kopija.
Sociālajā dienestā jāraksta iesniegums, lūdzot piešķirt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta speciālists saskaņā ar Bartela indeksu novērtē pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās spējas.
Sociālā dienesta speciālisti izvērtē pieteikumu un lemj, vai nepieciešams piešķirt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Ja lēmums ir pozitīvs, sociālais dienests nosūta to SIVA, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus.
3. solis - SIVA. SIVA pēc dokumentu izvērtēšanas nosūta personai lēmumu par uzņemšanu rindā vai lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu steidzamības kārtībā par valsts budžeta līdzekļiem.
Pirms rehabilitācijas kursa sākuma SIVA pakalpojuma saņēmējam nosūta lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu ar norīkojumu. Tajā minēts, kad sākas rehabilitācijas kurss, kā arī cita nepieciešamā informācija.
Pirms rehabilitācijas kursa uzsākšanas no ģimenes ārsta jāsaņem izziņa (veidlapa Nr.27/u).
Svarīgi: izziņa nedrīkst būt izsniegta agrāk nekā vienu mēnesi pirms rehabilitācijas kursa sākuma. Reģistrējoties SIVA jāuzrāda šādi dokumenti: pase; ģimenes ārsta izsniegta izziņa (veidlapa Nr.27/u); personām ar prognozējamu invaliditāti – statusu apliecinošs VDEĀVK atzinums un individuālais rehabilitācijas plāns; ārvalstniekiem - arī uzturēšanās atļauja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļa
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67771013
Fakss: 67769495
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv; 67769890
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļa
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67771013
Fakss: 67769495
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv; 67769890
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA