Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti (Baltinavas novads)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums personām ar invaliditāti, kas paredzēts, lai palīdzētu veikt aktivitātes ārpus dzīvesvietas – nokļūt vietā, kur persona mācās, strādā vai saņem pakalpojumus
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Baltinavas novada administratīvajā teritorijā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks) vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz šādus dokumentus:
1. Iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību, kurā norāda personas ar invaliditāti datus, likumiskā pārstāvja personas datus (ja iesniegumu iesniedz likumiskais pārstāvis), nepieciešamā asistenta pakalpojuma apjomu, norāda stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms), asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu;
2. Izziņas, kas apliecina personas sabiedriskās aktivitātes:
- darba devēja apliecinājums, ka persona strādā;
- mācību iestādes apliecinājums, ka persona mācās un apmeklē izglītības iestādi;
- dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka persona apmeklē attiecīgo institūciju;
- institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams.
3. Pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
4. Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Baltinavas novada Sociālais dienests
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 26393109
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks) vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus.
2. Sociālais darbinieks aizpilda personas ikdienā veicamo aktivitāšu novērtējuma karti un izvērtē nepieciešamā asistenta pakalpojuma apmēru. Pamatojoties uz iegūto informāciju, tiek sagatavots  lēmums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai atteikums;
3. Pakalpojuma pieprasītājs tiek informēts par pieņemto lēmumu;
4. Sociālais dienests noslēdz ar asistentu un pakalpojuma saņēmēju trīspusēju uzņēmuma līgumu;
5. Pakalpojuma īstenošanu nodrošina asistents;
6. Asistents katru mēnesi sniedz atskaiti Sociālajam dienestam par līguma izpildi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Baltinavas novada Sociālais dienests
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 26393109
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki