Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pensijas vecuma personām vai personām ar funkcionāliem traucējumiem
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personā vai personām ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīves vietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:
-kurām nav apgādnieku;
-ja apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi pašu spēkiem veikt aprūpi;
-kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus, tai skaitā pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti at sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts pēc iespējas ātrāk pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
1. iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību;
2. invalīda apliecības kopija;
3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par kontrindikāciju neesamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests (Vārkava)
Sociālais dienests (Vesvārkava)
2. solis / Pabalsta saņemšana
Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta pēc iespējas ātrāk pēc lēmuma pieņemšanas. Sociālais dienests vienojas ar personu par nepieciešamajiem pakalpojumiem un nepieciešamības gadījumā sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu, vienojoties par pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un samaksas kārtību.
Par atteikumu piešķirt pakalpojumu Sociālais dienests rakstiski paziņo pakalpojuma pieprasītājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests (Vārkava)
Sociālais dienests (Vesvārkava)
Telefons 28383161