Asistenta pakalpojums (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojums paredzēts personai ar invaliditāti, kura vēlas piedalīties pasākumos ārpus savas dzīvesvietas (piemēram, nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai institūcijās, kur tiek sniegti citi pakalpojumi) un kurai nepieciešama asistenta palīdzība šo ieceru veikšanai
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar I vai II invaliditātes grupu vai bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:
1) iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību;
2) komisijas atzinumu, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā:
   2.1. par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
  2.2. par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
3) likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa likumiskais pārstāvis;
4) izziņas vai apliecinājumus, kas apliecina personas sabiedriskās aktivitātes;
5) darba devēja apliecinājumu, ja persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
6) izglītības iestādes apliecinājumu, ja persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
7) dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas;
8) institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Sociālās palīdzības nodaļas asistentu pakalpojumu sektors
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dokumentu iesniegšanas sociālais darbinieks izvērtē personas iesaisti pasākumos atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” minētajiem kritērijiem.

2. Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
• lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu un ilgumu;
• lēmumu par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.

3. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgums nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, sniegšanas ilgumu, norēķinu un atskaišu iesniegšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus