Pabalsta saņemšana veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai piešķir personai, kurai nepienākas normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu noteiktie veselības aprūpes pakalpojumu maksas atvieglojumi un, ja:
• persona atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;
• personas (ģimenes) ienākumi iepriekšējos trīs mēnešos nepārsniedz trūcīgas personas (ģimenes) ienākumu līmeni, bet persona (ģimene) neatbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam – uz trīs mēnešiem;
• personas, kura saņem vecuma, invaliditātes vai sociālā nodrošinājuma pabalstu un kuras ienākumu apmērs mēnesī nepārsniedz 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Kopējais piešķirtais pabalsta apmērs vienai personai kalendāra gada laikā nevar pārsniegt 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālo lietu pārvalde desmit darbdienu dienu laikā no iesnieguma, deklarācijas un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, invalīda un/vai pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds un/vai pensionārs, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums, norādot problēmu un vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu;
• iztikas līdzekļu deklarācija, kurā persona sniedz informāciju par saviem un ģimenes locekļu ienākumiem, līdzekļu uzkrājumiem un materiālo stāvokli. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz, ja lūdz piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, pabalstu bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, pabalstu audžuģimenēm;
• strādājošiem - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pēdējo 3 pilnu mēnešu laikā (pēc nodokļu nomaksas);
• dokuments par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru, ja otrs vecāks nepiedalās bērna uzturēšanā;
• izraksti no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem;
• izdevumus derīgi attaisnojoši dokumenti 6 mēnešu periodā no to izdošanas dienas.
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.

Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas un novērtē personas dzīves apstākļus, apsekojot dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālās palīdzības pabalstu izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas datuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki