Pabalsta saņemšana mazgāšanās pakalpojuma apmaksai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
To piešķir, ja par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā nav iespēju rūpēties šādām personām (ģimenēm):
• personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti;
• personai bez pastāvīgas dzīvesvietas;
• pensijas vecuma personai, kurai nav likumisko apgādnieku un kuras ienākumi nepārsniedz 60% no valstī noteiktās minimālās darba algas;
• trūcīgai ģimenei ar bērniem.
• personai, kura nonākusi krīzes situācijā un tai ilgstoši nav bijis iespēju ievērot personīgo higiēnu.
Pabalsta mazgāšanās pakalpojuma apmaksai apmērs nepārsniedz 5 EUR vienai personai par vienu mazgāšanās reizi un to piešķir ne vairāk kā par četrām mazgāšanās reizēm mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālo lietu pārvalde desmit darba dienu laikā no iesnieguma, deklarācijas un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, invalīda un/vai pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds un/vai pensionārs, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums, norādot problēmu un vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu;
• iztikas līdzekļu deklarācija, kurā persona sniedz informāciju par saviem un ģimenes locekļu ienākumiem, līdzekļu uzkrājumiem un materiālo stāvokli;
• strādājošiem - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pēdējo 3 pilnu mēnešu laikā (pēc nodokļu nomaksas);
• dokuments par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru, ja otrs vecāks nepiedalās bērna uzturēšanā;
• izraksti no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem;
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.

Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas un novērtē personas dzīves apstākļus, apsekojot dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālās palīdzības pabalstu izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas datuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki