Pabalsta saņemšana bērna ēdināšanai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai ir pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (personas līdz 22 gadu vecumam) no ģimenēm:
• kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pabalstu piešķirot uz trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas laiku;
• kuras atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, pabalstu piešķir uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas laiku.
Vispārizglītojošo izglītības iestāžu un arodizglītības iestāžu audzēkņiem pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir, ņemot vērā izglītības iestādē noteikto vienas dienas pusdienu izmaksas/maksas apmēru, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir, ņemot vērā izglītības iestādē noteikto vienas dienas ēdināšanas izmaksas/maksas apmērā, kas pēc Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.18/2017 „Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu piemērošanas, nepārsniedz 0,5% dienā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas dienā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālais dienests desmit darbdienu dienu laikā no iesnieguma, deklarācijas un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums, norādot problēmu un vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu;
• iztikas līdzekļu deklarācija, kurā persona sniedz informāciju par saviem un ģimenes locekļu ienākumiem, līdzekļu uzkrājumiem un materiālo stāvokli. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz, ja lūdz piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, pabalstu bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, pabalstu audžuģimenēm;
• strādājošiem - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pēdējo 3 pilnu mēnešu laikā (pēc nodokļu nomaksas);
• dokuments par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru, ja otrs vecāks nepiedalās bērna uzturēšanā;
• izraksti no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem;
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.

Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas un novērtē personas dzīves apstākļus, apsekojot dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas par faktiskajiem ēdināšanas izdevumiem, ņemot vērā audzēkņa izglītības iestādes apmeklējumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki