Veselības aprūpes pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai:
• par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumu;
• par medikamentu iegādi;
• par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;
• par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;
• par optisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles) iegādi ar ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti.
Veselības aprūpes pabalsta apmērs ir līdz 75 eiro vienai personai un ne vairāk kā 145 eiro ģimenei kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt personai (ģimenei), kura ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja persona:
• normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
• ir politiski represēta persona.
Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā:
• uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
• uzrāda politiski represētās personas apliecību, ja pabalstu pieprasa politiski represēta persona;
• iesniedz iesniegumu, kuru parakstot, persona dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par personu (ģimeni), kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;
• iesniedz veselības aprūpes pakalpojuma, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošus dokumentus (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) vai dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, medikamentu vai pakalpojuma nosaukums un cena.
Veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošiem dokumentiem ir jābūt izsniegtiem kalendārajā gadā, kurā pabalsts tiek pieprasīts.
Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā atbilstoši kopējai attaisnoto izdevumu summai, nepārsniedzot noteikumu noteikto pabalsta apmēru.
Ja persona objektīvu iemeslu dēļ nav varējusi pieprasīt veselības aprūpes pabalstu par attiecīgo kalendāro gadu, iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim, iesniegumam pievienojot objektīvos iemeslus apliecinošus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests lēmumu par veselības aprūpes pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma un izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.
Veselības aprūpes pabalstu izmaksā vienā no šādiem veidiem:
• ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā;
• skaidras naudas maksājumā, ja personai nav atvērts konts kredītiestādē;
• skaidras naudas maksājumā ar piegādi dzīvesvietā, ja personai nav atvērts konts kredītiestādē un personai ir ierobežota pārvietošanās;
• apmaksājot veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja, komersanta izrakstītu rēķinu par sniegto pakalpojumu vai preci.
Maksājumi: Skatīt maksājumus