Veselības aprūpes pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Veselības aprūpes pabalsts paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai un to piešķir par:
• zobu labošanu un protezēšanu;
• ārstniecības personas nozīmētu medikamentu iegādi;
• pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;
• konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;
• briļļu iegādi ar ārsta speciālista nozīmējumu.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā pēc iesniegto veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošo dokumentu, kas izsniegti attiecīgajā kalendārajā gadā, kopējās summas, bet ne vairāk par 75 eiro vienai personai un ne vairāk par 145 eiro ģimenei.
Trūcīgām un maznodrošinātām personām pabalstu piešķir par minētā statusa periodā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalstu var saņemt persona, kuras dzīvesvieta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēta ne mazāk kā 12 mēnešus un kurai/kura ir:
• noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un kura viena audzina trīs un vairāk bērnus;
• nestrādājoša persona ar invaliditāti, kura nav sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un kurai noteikts maznodrošinātas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• atsevišķi dzīvojoša persona, kura ir sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un kurai noteikts maznodrošinātas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• kopā dzīvojošām valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušām personām, kurām noteikts maznodrošinātas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• nestrādājoša politiski represēta persona.

Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai persona Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
• iesniegumu (sk. “Iesniegums Veselības aprūpes pabalstam”), kuru parakstot, pabalsta pieprasītājs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu);
• ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no medicīniskās kartes, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību;
• veselības aprūpes pakalpojuma, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumu apliecinošu dokumentu (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, medikamentu vai pakalpojuma nosaukums un cena;
• ja pabalstu pieprasa politiski represēta persona, uzrāda politiski represētās personas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Veselības aprūpes pabalstu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles izmaksā:
• kredītiestādē skaidrā naudā;
• ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā;
• samaksājot par veselības aprūpes pakalpojumiem, medikamentu vai briļļu iegādi attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā;
• piegādājot dzīvesvietā, ja pabalsta pieprasītājam ir ierobežota pārvietošanās.

Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt veselības aprūpes pabalstu, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt veselības aprūpes pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Atteikums tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus