Pabalsts ārkārtas situācijā

Sociālais dienests pabalstu piešķir un tā apmēru nosaka pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta sp...

Pabalsts aizbildnim

Aizbildnim, kurš aprūpē bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši, pabalsta apmērs ir EUR 50 mēnesī; Aizbildnim, kurš aprūpē divus (vai vairāk) aizbildnībā esošu...

Pabalsts aizgādnim

Aizgādņa pabalstu var saņemt persona, kuru Rīgas bāriņtiesa iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni. Pabalsta apmērs par specializētajā aprūpes centrā vai ārstni...

Pabalsts apbedīšanai

Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 426,86, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts s...

Pabalsts audžuģimenei

Pabalstu bērna uzturam audžuģimenē un papildu atlīdzību par audžuģimenes pienākuma pildīšanu var saņemt ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un ku...

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam, uzsākot mācību gadu, piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu...