Parādu informācijas sniegšana

Pakalpojuma ietvaros lietotājs: 1) saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām...

Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – UGFA) nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem vai abi vecāki tos nemaksā. Lai saņemt...

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā piešķir personai, kura nav, nodarbināta un ir sasniegusi likumā "Par valsts pensijām" noteikto vecuma pensija...

Paternitātes pabalsts

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu. Šis atvaļinājums ir jāizma...

Vecāku pabalsts

Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņties...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA