Valsts kompensācija cietušajām personām

Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, cietuš...

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā piešķir personai, kura nav nodarbināta un par pieciem gadiem ir pārsniegusi likumā "Par valsts pensijām" notei...

Kaitējuma atlīdzība

Kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību piešķir, ja persona cietusi darba negadījumā vai tai konstatēta arodslimība līdz 1997. gada 1....

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

Pabalstu piešķir aizbildnim par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu no aizbildnības nodibināšanas dienas līdz dienai, kad aizbildnība tiek atcelta, vai līdz aizbild...

Konsultācijas par VSAA pakalpojumiem

Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt konsultāciju par sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem, pamatojoties uz VSAA rīcībā e...

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku piešķir topošai mātei, kas strādā algotu darbu, ir pašnodarbinātā vai ir pašnodarbinātā l...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA