Pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas paba...

Dzīvokļa pabalsts (Sējas novada dome)

Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kas savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai...

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam, uzsākot mācību gadu, piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizg...