Licences saņemšana darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ja Jūs kā komersants vēlaties sniegt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma (https://likumi.lv/doc.php?id=62539) 17.panta pirmajā daļā norādītos darbiekārtošanas pakalpojumus,  nepieciešams saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras licenci, kā to nosaka Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 17.panta otrā daļa un Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” (https://likumi.lv/doc.php?id=160023) 2.punkts, Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu kodus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus.

Ja komersants ir samaksājis valsts nodevu EUR 142,29 apmērā (rekvizīti ir pieejami šeit http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=169), Nodarbinātības valsts aģentūrā ir iesniedzis iesniegumu (pieejama šeit http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=169) un visus nepieciešamos dokumentus, kā arī atbilst Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” 9.punkta prasībām, lēmums par licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci tiek pieņemts viena mēneša laikā no komersanta iesnieguma saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu komersantam iespēju novērst nepilnības iesniegtajos dokumentos vai iegūtu papildu informāciju lēmuma par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci pieņemšanai, komersanta lietas izskatīšanas termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no komersanta iesnieguma saņemšanas dienas.

Detalizētāka informācija par Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām un par licences saņemšanas kārtību ir pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļas “Darbiekārtošanas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants - komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Samaksāt valsts nodevu par licences saņemšanu.
2. Iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus;
3.Ja tiek konstatētas nepilnības, novērst tās saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras noradījumiem;
Jāiesniedz:
1. Iesniegums;
2. Pretendenta un klienta parauglīgums;
3. Pretendenta un darba devēja parauglīgums par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, ja darbiekārtošanas pakalpojums saistīts ar tiešu klienta iekārtošanu darbā pie darba devēja;
4. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtība, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu pretendentam ar klientu nav paredzēts slēgt;
5. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā ārvalstī, ja pretendents vēlas nodarboties ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ārvalstī;
6. sadarbības līguma ar ārvalsts partneri kopija, ja ārvalsts normatīvie akti nenosaka īpašu kārtību vai atļauju iegūšanu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...