Licences saņemšana darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu un pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbnieku atlasei darbam Latvijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants - komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Termiņš:
Atbilstoši Administratīvā procesa likumam - mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus;
Ja tiek konstatētas nepilnības, novērst tās saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras noradījumiem;

Jāiesniedz:
1. Iesniegums;
2. Pretendenta un klienta parauglīgums;
3. Pretendenta un darba devēja parauglīgums par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, ja darbiekārtošanas pakalpojums saistīts ar tiešu klienta iekārtošanu darbā pie darba devēja;
4. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtība, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu pretendentam ar klientu nav paredzēts slēgt;
5. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā ārvalstī, ja pretendents vēlas nodarboties ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ārvalstī;
6. sadarbības līguma ar ārvalsts partneri kopija, ja ārvalsts normatīvie akti nenosaka īpašu kārtību vai atļauju iegūšanu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Licences saņemšana
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021836
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nva@nva.gov.lv
Telefons 67021836
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Lai saņemtu pakalpojumu, pretendents veic valsts nodevas samaksu 142,29 euro apmērā pirms iesnieguma iesniegšanas Nodarbinātības valsts aģentūrā.
Par licences atkārtotu izsniegšanu vai licences dublikāta izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva 14,23 euro apmērā.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Valsts kase, reģ.Nr.90000050138
norēķinu konts Nr. LV36TREL1060180921900
BIC kods TRELLV22

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda pretendenta firma un reģistrācijas Nr., par kuru veikts maksājums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts nva@nva.gov.lv
Telefons 67021836
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licenci iespējams saņemt klātienē vai elektroniski (e-pastā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Licences saņemšana
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021836
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nva@nva.gov.lv
Telefons 67021836