Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās
Izvēlētā organizācija: OZOLNIEKU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces: 1) pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums atļaujas saņemšanai par ielu tirdzniecību Ozolnieku novadā, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:
1.fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
2. realizējamo preču grupas;
3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu - par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta privātajā nekustamajā īpašumā;
5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
6.pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
7. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada dome
Ozolnieku novada dome
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada dome
Ozolnieku novada dome