Prekursoru operatoru licencēšana un reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Licence vai prekursoru operatora reģistrācija nepieciešama operatoram vai tā pilnvarotai personai  darbībai ar prekursoriem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
60 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) un reģistrāciju, klients ZVA iesniedz iesniegumu.

2) Lai saņemtu prekursoru importa un eksporta atļauju, klients ZVA iesniedz:
•Iesniegumu;
•Eksporta atļaujas pieprasījumam pievienojama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtā importa atļauja (ja to paredz attiecīgās valsts likumi).

Iesniegumu jāiesniedz parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot e-adresē vai uz e-pastu: info@zva.gov.lv. vai var iesniegt klātienē, atsūtīt pa pastu.


Iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas 2015/1011  3. panta b apakšpunktā.

Iesniegumā reģistrācijas saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas 2015/1011 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā (izņemot 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta vi), x) un xi) punktā norādīto informāciju).

Iesniegumā prekursoru eksporta atļaujas saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas Nr. 111/2005 13.panta 1.punktā. Iesniegumā prekursoru importa atļaujas saņemšanai norādāmā informācija noteikta Regulas Nr. 111/2005 21.panta 1.punktā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Zāļu valsts aģentūra (ZVA) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par  speciālās atļaujas (licences) un reģistrācijas izsniegšanu uz nenoteiktu laiku.

Atļaujas prekursoru importam un eksportam tiek izsniegtas 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Speciālo atļauju (licenci) un reģistrāciju izsniedz papīra dokumenta formā, kuru klients saņem ZVA, par saņemšanu parakstoties atbilstošā žurnālā

Atļaujas prekursoru importam un eksportam izsniedz papīra dokumenta formā (trīs eksemplāri), kurus klients saņem ZVA, par saņemšanu parakstoties atbilstošā žurnālā.

Kas jādara pēc pakalpojuma saņemšanas?
•10 darbdienu laikā informēt par izmaiņām, kas saistītas ar iesniegumā norādīto informāciju.
•Pirms darbības izbeigšanas iesniegt ZVA iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) vai reģistrācijas kartes anulēšanu un nodot ZVA speciālo atļauju (licenci) vai reģistrācijas karti nākamajā darbdienā pēc darbības termiņa beigām.
•Nekavējoties ziņot ZVA par visiem gadījumiem, kas norāda uz to, ka prekursoru aprite var būt saistīta ar narkotisko vielu vai psihotropo vielu nelegālu ražošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim:
•Maksa par iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzi licences saņemšanai darbam ar prekursoriem (21.p.) - 190,00 EUR
•Maksa par iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzi prekursoru operatoru reģistrācijai (20.p.) - 171,00 EUR
•Maksa par dokumentācijas ekspertīzi izmaiņām licencē darbam ar prekursoriem (24.p.) - 90,00 EUR
•Maksa par dokumentācijas ekspertīzi izmaiņām prekursoru operatoru reģistrācijai (23.p.) - 71,00 EUR
•Maksa par iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzi un atļaujas izsniegšanu prekursoru ievešanai un izvešanai (65.p.) - 45,00 EUR

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins.
Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
Maksājumi: Skatīt maksājumus