Valsts aizdevumu vadība
Izvēlētā organizācija: Valsts kase
Īss apraksts:
Valsts kase saskaņā ar Finanšu ministrijas pilnvarojumu nodrošina valsts aizdevumu izsniegšanu, apkalpošanu, uzraudzību un valsts aizdevumu atmaksas saņemšanu, sagatavo nepieciešamos līgumu projektus.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50%, un vairāku pašvaldību veidotas kapitālsabiedrības, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65%, augstskolas&zinātniskie institūti (atvasinātas publiskas personas), ostu pārvaldes
Termiņš:
Valsts speciālā budžeta izpildītājam, pašvaldības kapitālsabiedrībai – 5 darba dienas;
Valsts kapitālsabiedrībai, ostas pārvaldei, zinātniskai institūcijai – 15 darba dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Valsts aizdevuma pieprasījumu iekļaušana gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā
Pašvaldības kapitālsabiedrība, valsts kapitālsabiedrība, zinātniskā institūcija, ostas pārvalde nozares ministrijas noteiktajā termiņā iesniedz tai informāciju par plānotajiem projektiem, kuru īstenošanai nepieciešams piesaistīt finanšu resursus valsts aizdevumu veidā, norādot:
1.1. aizņēmuma mērķi vai projekta nosaukumu;
1.2. plānotā valsts aizdevuma apmēru un valūtu;
1.3. plānoto valsts aizdevuma atmaksas termiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.krajobligacijas.lv
2. solis / Pieteikšanās valsts aizdevumam
Pašvaldība, lai saņemtu valsts aizdevumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e pakalpojumus, ar e pakalpojuma eAizņēmumi starpniecību iesniedz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē nepieciešamos dokumentus.
Valsts speciālā budžeta izpildītājs, pašvaldības kapitālsabiedrība, valsts kapitālsabiedrība, ostas pārvalde vai zinātniskā institūcija, lai saņemtu valsts aizdevumu, iesniedz Valsts kasē valsts aizdevuma pieteikumu, kas pieejama Valsts kases tīmekļavietnē, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus