Valsts aizdevumu vadība
Izvēlētā organizācija: VALSTS KASE
Īss apraksts:
Atbilstoši Finanšu ministrijas pilnvarojumam Valsts kase nodrošina valsts aizdevumu izsniegšanu, apkalpošanu, uzraudzību un valsts aizdevumu atmaksas saņemšanu, sagatavo nepieciešamos līgumu projektus.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50%, un vairāku pašvaldību veidotas kapitālsabiedrības, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65%, augstskolas&zinātniskie institūti (atvasinātas publiskas personas), ostu pārvaldes
Termiņš:
Valsts kasei ir plaša pieredze no valsts budžeta izsniegto aizdevumu administrēšanā, tādēļ valsts aizdevuma pretendents, vērtējot savu finansēšanas nepieciešamību, var vērsties pie Valsts kases speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko aizdevumu atbilstoši vajadzībām.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Valsts aizdevuma pieprasījumu vidējam termiņam iekļaušana gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā
Lai pieteiktos uz valsts aizdevuma saņemšanu, valsts aizdevuma pretendents, kas ir zinātniskais institūts vai augstskola, kam ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss (turpmāk – zinātniskā institūcija), vai kapitālsabiedrība, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 %, vai vairāku pašvaldību veidota kapitālsabiedrība, kurā pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 % (turpmāk – kapitālsabiedrība), vai ostas pārvalde ministrijas noteiktajā termiņā iesniedz tai šādus dokumentus:

2.1. pieteikumu valsts aizdevuma saņemšanai. Pieteikumā norāda valsts aizdevuma mērķi vai investīciju projekta nosaukumu, valsts aizdevuma apmēru un valūtu, plānoto valsts aizdevuma atmaksas termiņu;

2.2. attīstības plānu, kurā ietverta informācija par projektu, kura īstenošanai paredzēts izmantot valsts aizdevumu. Attīstības plānā ietver citu projekta īstenošanas alternatīvu izvērtējumu un pamatojumu tam, ka valsts aizdevums ir valstiski racionālākais atbalsta instruments projekta īstenošanas nodrošināšanai;

2.3. informāciju par plānoto valsts aizdevuma nodrošinājumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.krajobligacijas.lv
2. solis / Valsts aizdevuma izsniegšana
Lai saņemtu valsts aizdevumu, aizņēmējs iesniedz valsts aizdevuma pieprasījumu, kurā norāda valsts atbalsta programmas vai projekta nosaukumu, projekta mērķi, valsts aizdevuma apmēru (tai skaitā plānotos valsts aizdevuma izņemšanas termiņus un apmērus), valsts aizdevumam piemērojamo procentu likmes veidu (fiksēta vai mainīga). Pieprasījumam aizdevuma saņemšanai nepieciešamos
Maksājumi: Skatīt maksājumus