Norēķini (maksājumu pakalpojums)

Personām, kam Valsts kasē ir atvērts konts, ir iespēja veikt maksājumus, izmantojot Budžeta elektronisko norēķinu sistēmu eKase. Plašāka informācija pieejama Valsts...

Kontu apkalpošana

Kontu apkalpošana ietver konta atvēršanu citu Valsts kases pakalpojumu nodrošināšanai, slēgšanu un citas darbības. Plašāka informācija pieejama Valsts kases tīmekļv...

Budžetā veiktā maksājuma pārbaude

Informācija par valsts budžetā veiktā maksājuma statusu. Valsts kases mājas lapā izvietota maksājuma datu pārbaudes forma, ar kuras palīdzību ir iespējams pārlieci...

Valsts aizdevumu vadība

Atbilstoši Finanšu ministrijas pilnvarojumam Valsts kase nodrošina valsts aizdevumu izsniegšanu, apkalpošanu, uzraudzību un valsts aizdevumu atmaksas saņemšanu, sag...

Līdzekļu atlikumu ieguldīšana

Klienta rīcībā esošo naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta (Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē), atlikuma ieguldīšanu kontā saskaņā ar nosl...

Krājobligāciju emisija

Latvijas valsts vērtspapīra veids uz plašu iedzīvotāju loku orientēta droša ieguldījumu un uzkrājumu veidošanas alternatīva jau pastāvošajiem finanšu iestāžu piedāv...

Galvojumu izniegšana un uzraudzība

Valsts kase ir iesaistīta valsts galvojumu izsniegšanas procesā, nodrošinot iesniegto projektu riska izvērtējumu, riska uzcenojumu noteikšanu, sniedzot priekšlikumu...

Bezprocentu obligāciju emisija

Bezprocentu obligācija ir īpašam mērķim paredzēts valsts vērtspapīrs, kam nav fiksētā ienākuma, kuru dzēš par tā nominālvērtību, kas neatrodas publiskajā apgrozībā,...